hlavní stránka    Středisko vědeckých informací Fyziologického ústavu AV ČR ,v.v.i.
           Hlavní stránka
    elektronické informační zdroje- ÚVODNÍ INFORMACE                        English
 
 Elektronické informační zdroje

 Tištěné časopisy

  Knihy

 Informace v jiných knihovnách

 Publikační činnost


nahoru  Placené/licencované elektronické informační zdroje (EIZ) dostupné pro uživatele SVI FgÚ

 Placené zdroje jsou dostupné pouze přes proxy server SVI -
informace o přístupu přes proxy server.


Část e-zdrojů dostupných pro uživatele SVI FgÚ je spolufinancována projektem CzechELib.

czechelib


nahoru  Plný přístup do placených (licencovaných) EIZ je povolen pouze autorizovaným uživatelům
 
  1. zaměstnancům  - interní uživatelé EIZ a interní uživatelé SVI
 • přístup možný přes proxy server SVI - informace o přístupu přes proxy server
  • přístup z počítačů na pracoviši je automatický, nevyžaduje přihlášení
  • přístup mimo pracoviště (např. z domova) je možný na základě autorizace (uživatelské jméno, heslo)
  2. uživatelům z řad veřejnosti - externí uživatelé SVI
 • fyzické osoby - přístup do EIZ umožněn z počítačů v počítačové studovně SVI
nahoru Licenční a ostatní podmínky využívání (licencovaných) elektronických informačních zdrojů

  1. Licenční podmínky (smlouvy)
 • Podmínky pro využívání placených (licencovaných) elektronických zdrojů dostupných prostřednictvím SVI (přístup možný pouze přes EZProxy server SVI - pokyny pro přístup) jsou v naprosté většině případů vymezeny v konkrétních licenčních smlouvách uzavíraných mezi SVI FgÚ a příslušnými vydavateli či poskytovateli zdrojů.
 • V licenčních smlouvách jsou rovněž definováni koncoví uživatelé těchto zdrojů a SVI se podpisem těchto smluv zavazuje, že zajistí, aby zdroje využívali pouze oprávnění uživatelé, respektující podmínky využívání zdrojů.
 • Uživatelé licencovaných EIZ se při registraci zavazují k dodržování těchto licenčních podmínek, autorizace oprávněných uživatelů je pak zajištěna kontrolou na úrovni EZProxy serveru SVI (automaticky dle IP adres nebo po zadání autorizačních údajů).
 • Licenční podmínky obsažené v jednotlivých licenčních smlouvách se v podrobnostech mohou lišit, HLAVNÍ  podmínky jsou však u všech vydavatelů totožné.
 • Odkazy na přesné znění hlavních podmínek konkrétních vydavatelů/poskytovatelů naleznete na webovských stránkách jednotlivých placených zdrojů (odkazy na zdroje naleznete např. přes nabídku EIZ).
 • V případě poskytování dat prostřednictvím Meziknihovních služeb se SVI řídí konkrétními podmínkami jednotlivých vydavatelů nebo poskytovatelů zdrojů - podmínky jsou odlišné, zpravidla však lze takto zprostředkovat vytištěnou kopii (např. článku), a platnými zákonnými předpisy.
  2. Užívání počítačové sítě
 • Každý uživatel, přistupující do placených zdrojů prostřednictvím počítačových sítí, je rovněž povinen respektovat zásady uvedené v "Pravidlech užívání výpočetní techniky připojené k počítačové síti v doméně biomed.cas.cz ".
  3. Autorský zákon
 • Při využívání (nejen) elektronických informačních zdrojů je nutné rovněž respektovat zásady, které vyplývají z autorského zákona č.121/2000 Sb. v platném znění.
 • Pozn.: je třeba respektovat i autorské zákony země vydavatele/poskytovatele zdroje.
  Hlavní podmínky využívání licencovaných EIZ
 • Uvědomte si, že vydavatelem/poskytovatelem zjištěné závažné porušení podmínek může vést k zablokování přístupu ke zdroji pro všechny oprávněné uživatele !!
 • Na úrovni proxy serveru SVI lze pak zjistit, ze kterého počítače (nebo kterým uživatelem) byla např. data hromadně stahována.
   je povoleno
 • získaná data využívat výhradně pro výukové, studijní a vědecké účely a pro svou osobní potřebu v souladu s autorským zákonem,
 • získaná data předávat dál ostatním autorizovaným uživatelům.
   je zakázáno
 • systematicky (zejména automaticky - "roboticky" = prostřednictvím speciálniho software) nebo pravidelně stahovat celý obsah elektronických informačních zdrojů nebo jeho podstatné části, zejména nelze kopírovat celá čísla elektronických časopisů nebo celý obsah elektronických knih, zásadně není možné vytvářet vlastní kopie databází,
 • získaná data jakýmkoli způsobem předávat dalším osobám (vyjma ostatním autorizovaným uživatelům)  - to znamená, že data nelze dále rozšiřovat, rozmnožovat, kopírovat, půjčovat, sdílet, distribuovat (ani ve veřejné počítačové síti) zdarma nebo za úplatu ani jinak využívat zejména ke komerčním účelům,
 • v získaných datech odstraňovat, zakrývat nebo modifikovat obsažené nebo zobrazené poznámky o copyrightu, autorství apod.,
 • předat své autorizační údaje určené pro vzdálený přístup do elektronických zdrojů k užívání další osobě.

nahoru
Aktualizováno 16.7.2018 | SVI FgÚ AV ČR |