hlavní stránka    Středisko vědeckých informací Fyziologického ústavu AV ČR ,v.v.i.

  Informace a návody k Web of Science Core Collection
stránka v přestavbě - vzhledem k plánované změně rozhraní WoS (červenec 2021) nebude níže uvedený návod odpovídajicí novému rozhraní (či funkcím apod.)

Novinky (průběžné informace, požadavky na operační systém apod.) -
informace producenta

nahoru Web of Science Core Collection - základní informace
 • Web of Science Core Collection (WoSCC) je jedna z databází na platformě Web of Science, je rozdělena do tří částí: přírodní vědy, společenské vědy, humanitní vědy a lze ji používat jako:
  • bibliografickou databázi - vyhledávání podle autora, tématu, roku, časopisu apod.
  • zdroj pro zjištění citačního ohlasu (které články daného autora byly citovány a kolikrát) a h-indexu autora (případně skupiny autorů, instituce):
 • Web of Science Core Collection (resp. výstupy z jeho dat) jsou používány jako měřítka hodnocení vědecké práce na různé úrovni.

  WoS - dostupnost databází  - dostupnost pro uživatele z AV ČR
 • citační indexy WoSCC - (seznamy časopisů):
 • Science Citation Index Expanded (SCIE) od 1945
 • Social Sciences Citation Index (SSCI) od 1977
 • Arts & Humanities Citation Index (A&HCI)  od 1977
 • Conference Proceedings Citation Index (CPCI-S, CPCI-SSH) od 1990
 • Book Citation Index– Social Sciences & Humanities (BKCI-SSH) -2005-present
 • Book Citation Index– Science (BKCI-S) -2005-present
 • Emerging Sources Citation Index (ESCI) -2015-present
 • chemické indexy:
 • Current Chemical Reactions (CCR-EXPANDED) -1986-present
 • Index Chemicus (IC) -1993-present

  nahoru  WoSCC - nápovědy, pomůcky 
 • rádce WoSCC (na webu SVI) - vzhledem k plánované změně rozhraní WoS (červenec 2021) nebude níže uvedený návod odpovídajicí novému rozhraní (či funkcím apod.)
 • zaměřený hlavně na problémy (vedoucí např. k nepřesným výsledkům), které mohou práci v databázi provázet zejména v případě citační analýzy autora
 • nápovědy (externí odkazy)
 • se kterými vystačíte při běžném vyhledávání
  WoSCC - související užitečné informace (na webu SVI)   Další citační databáze
nahoru WoSCC  - doporučení (pro citační analýzu)
 • v případě, kdy si autor pravidelně sleduje své publikace (případně využívá a aktualizuje ResearcherID-Publons) a tedy má kontrolu, zda jsou jeho publikace ve WoSCC v pořádku (např. správně jméno), není generování aktuální citační analýzy problém,
 • v případě, kdy jde o déle publikujícího autora (navíc s běžnějším jménem) mohou nastat problémy
 • obecně je třeba počítat i s chybnými daty ve WoS
 • pro neautora (bez nezávislého podkladu o publikacích hledaného autora) může být analýza problém,
 • je užitečné používat help přímo ve WoS v jednotlivých fázích hledání (vždy vpravo nahoře) - obsahuje vysvětlení používaných pojmů či specifik databáze WoS, používané zkratky
 • svá "specifika" mají i jednotlivé citační rejstříky
 • WoSCC je služba omezená na některé zdroje, nenabídne úplný seznam citačních ohlasů, obsahuje chyby atd., výsledky budou zpravidla odlišné od výsledků získaných např. z databáze Scopus (placený zdroj) nebo Google Scholar (volně dostupný)
 • výsledky hledání se liší i přímo ve WoSCC - Search x Cited Reference Search
  • počty citací na publikace NEobsažené ve WoSCC (knihy atd.) nebo na publikace chybně (ve WoSCC, resp. v originálním článku) bibliograficky citované, ale v některém zdroji ve WoSCC indexovaném citované
  • tyto citace se však nepočítají v Citation Report !! (tedy ani pro "automatický" výpočet h-indexu dle WoS)
  • h-index ("ručně") stanovený přes Cited Reference Search může být vyšší
 • jedním z větších problémů je "identifikace" autora (zejména v případě běžných jmen) nebo instituce
 • předpokladem úplného a kvalitního vypracování citačních ohlasů (nejen) ve WoS je mít k dispozici (nezávislou) kompletní osobní bibliografii autora
  • pro AV ČR lze případně využít data např. z databáze ASEP/AV ČR nebo RIV (národní databáze) - podmínkou však je, že autor práce do těchto databází nahlásil, starší publikace nejsou v těchto databázích evidovány (až cca od r.1992)
 • získané údaje z WoSCC jsou pak rovněž závislé na datu vypracování citační analýzy
 • je dobré vědět, pro jaký účel má citační analýza sloužit - např. dle požadavků grantové agentury, atestace, pro hodnocení v rámci instituce apod. a dle požadavku zvolit postup (rychlejší Search nebo pracnější Cited Reference Search) a následně uvést, jakým způsobem/metodikou byla data získána (pokud to není zcela zřejmé ze zadání)
 • pokud ve výsledcích při hledání přes Search dle autora není nalezen některý z článků autora, nemusí to být způsobeno pouze tím, že Web of Science zdrojový časopis článku nesleduje - důvody mohou být:
  • chyby v databázi
  • článek dosud není zařazen(až 1/2 roční zpoždění)
  • chybně jméno autora již v originálu článku
  • článek je pak možné vyhledat např. dle názvu nebo spoluautora a "identifikovat" chybu
 • v případě hledání přes Cited Reference Search - článek není citován + chyby jako u hledání přes Search
 • lze požádat o opravu chyby - chybná data ve WoS, opravy
 • "vyladěný" dotaz (varianty jména autora) lze trvale uložit (a doufat, že nedojde v budoucnu k dalším chybám) - nutná registrace uživatele

Hledání ve WoSCC dle autora (nebo instituce) - možné problémy
(problémy se jmény a
názvy institucí jsou např. i v databázi Scopus)
 • v Basic Search (nebo Cited Reference Search) zadat příjmení a iniciálu/y křestního jména - např. novak j* (bez diakritiky, malá písmena)
  • u publikací po r.2006 lze zadat celé jméno (nebudou však nalezeny ty publikace po r.2006, které mají v originální verzi článku pouze zkratku)
 • zpravidla je hledání bez problémů pouze u autorů s málo běžným jménem (ale i u nich pozor na možné chyby ve jménu)
 • v posledních letech je ve WoS zřetelná snaha sjednotit různé varianty jména - Author Search
pozor:
 • na shody jmen nebo varianty jména
 • chyby (překlepy)
 • záměna křestní jméno - příjmení
 • česká ženská příjmení (-ova) - někdy je na práci příjmení v "mužském tvaru" - je třeba pro jistotu "ova" zkusit nahradit "*"
 • u žen také možná změna jména po provdání (případně i kombinace rodné jméno - jméno po provdání, pořadí apod.)
 • pozn.: v případě chyb se ve většině případů jedná o chyby v originále článku, chyby jsou častější u příspěvků ve sborníku
    V řadě případů je nutné autora "identifikovat":
 • možnosti jsou širší při hledání přes modul "Search" a omezené přes "Cited Reference Search"
 • u obou modulů je možné použít autorský rejstřík
 • zpřesnění úvodního dotazu (např. i omezením na určitý citační rejstřík - oborově, roky publikování)
 • přes modul "Search" lze dále použít:
  • Author Search (nevhodné v případech více "zkomoleného" jména)
  • na úrovni nalezených výsledků funkcí "Refine" (např. dle oborů) anebo vložení autorovi odpovídajícím publikací do "Marked list" - z něho lze pak generovat Citation Report
  • na úrovni "Citation Reports" lze manuálně odstranit publikace autora stejného jména
  • nelze ale doporučit zpřesnění např. jen "dle instituce" (u části publikací nejsou názvy institucí/adresy vůbec - cca pod r. 1973, u části jsou špatně, autor mohl měnit zaměstnání)
 • u nalezených publikací indexovaných po roce 2006 je zpravidla uvedeno i celé křestní jméno (pokud však bylo uvedeno v originále publikace)
 • Author Identifiers  - hledání dle ResearcherID-Publons nebo ORCID - lze použít u autorů, kteří mají čísla založena, nebudou však nalezeny ty publikace, které autor do RID nebo ORCID (dosud) nezařadil
Hledání ve WoSCC dle instituce  - volbou address
 • pozor na velmi různě uvedené (nebo zcela chybějící) názvy (a adresy) institucí
 • v některých případech je hledání pouze dle instituce nebo i v kombinaci se jménem autora prakticky nemožné (zkomolené, neúplné nebo chybějící názvy/adresy, autor měnil zaměstnání atd.)
 • u starších publikací cca pod rok 1973 není  adresa/název instituce uveden zpravidla vůbec
 • lze použít volbu Organizations - Enhanced - v rejstříku jsou uvedeny (téměř) všechny varianty názvu organizace
 • např. názvy Akademie věd České republiky:
 • ve WoS figuruje pod řadou názvů a zkratek - v kombinaci s různě zadanými názvy ústavů (chybně, česky, anglicky, nezadáno atd.) je pak problémem najít všechny práce určitého ústavu
 • další varianty (angl. a české): AS CR, ASCR, AVCR, AV CR, CAS, Czechoslovak Acad Sci (starší, ale i novější publikace), Acad ved,  Akad Ved CR, Akad Ved Ceske Republ (a řada dalších ...), české varianty se neomezují jen na časopisy v češtině!
 • pomůcka - názvy ústavů AV ČR ve WoS - resp. formulace dotazu pro určitý ústav (na webu KNAV)
 • pozn.: názvy institucí jsou ve WoS zkracovány, nelze tedy při hledání užít plný název instituce
nahoru  WoSCC   - Basic SEARCH  - [help index - all WoS databases]
Novinky (průběžné informace) - informace producenta
vstup do WoS (vstup pro uživatele SVI FgÚ), zvolit databázi WoSCC, vybrat Basic Search, ZADAT dotaz

specifikace dotazu v Basic Search
- výběrem z roletové nabídky
 • Topic
 • Title
 • Author (možné problémy)
 • Author Identifiers (vyhledání dle ResearcherID nebo ORCID - více o RID a ORCID)
 • Group Author
 • Editor
 • Publication Name (lze zadávat plné názvy časopisů nebo knih, název lze zkrátit *)
 • DOI (= Digital Object Identifier - jedinečný identifikátor digitálního objektu např. čas. článků, kapitol v knihách atd. v jejich elektronických verzích) - vyhledání dle DOI
 • Year Published - rok zveřejnění publikace
 • Address (možné problémy)
 • Organizations - Enhanced (z indexu lze vybrat varianty názvu instituce)
 • Conference
 • Language
 • Document Type [typy dokumentů]
 • Funding Agency (u publikací z posledních let)
 • Grant Number (u většiny publikací z posledních let)
 • Accession Number  = kód UT WOS = dříve název UT ISI = identifikační číslo publikace ve Web of Science - uvedené přímo v plném záznamu o publikaci ("Accession Number") nebo je  zobrazitelné v exportních formátech z WoS (UT WOS) - požadováno pro publikace v databázi RIV (hodnocení VaV)
 • Timespan se vztahují na rok (datum) zpracování ve WoS - ne vždy na rok vydání (zveřejnění) publikace
  • např. publikace zveřejněná v lednu může být ve WoS zpracovaná již v prosinci předcházejícího roku, naopak publikace zveřejněné koncem roku mohou být zpracované až v roce následujícím
 • More Settings - volba citační databázi/databáze (na výběr jsou databáze dostupné/předplacené pro danou instituci)
 • Add Another Field - přidání dalších polí pro vyhledávání
 • zástupné znaky:
  • * – libovolný počet znaků
  • ? – 1 znak
  • $ – žádný nebo 1 znak
  • „“ – přesná fráze
 • operátory dle výběru/kombinace:
  • AND: "a zároveň"
  • OR : jsou vyhledávány záznamy, které obsahují alespoň jeden ze zadaných výrazů
  • NOT : vyhledávány jsou záznamy na výraz před operátorem
  • SAME : jsou vyhledány záznamy, které obsahují všechny zadané výrazy ve stejné větě. Věta = název článku nebo věta v abstraktu, adresa...
  • NEAR/x: jsou vyhledány záznamy, které obsahují všechny zadané výrazy , pokud se nacházejí v určitém rozsahu daného počtu slov (x) od sebe. Pokud číslo nezadáme, bude použito 15 slov.
nahoru WoSCC -  Advanced  SEARCH [help index - all WoS databases]
Novinky (průběžné informace) - informace producenta
TS= Topic
TI= Title

AU= Author [Index]

AI= Author Identifiers

GP= Group Author [Index]

ED= Editor

SO= Publication Name [Index]

DO= DOI

PY= Year Published

CF= Conference

AD= Address

OG= Organization-Enhanced [Index]

OO= Organization
SG= Suborganization
SA= Street Address

CI= City

PS= Province/State

CU= Country

ZP= Zip/Postal Code

FO= Funding Agency

FG= Grant Number

FT= Funding Text

SU= Research Area

WC= Web of Science Category

IS= ISSN/ISBN

UT= Accession Number
nahoru  WoSCC - výsledky vyhledávání v modulech Basic Search nebo Advanced Search [help index - all WoS databases]
 • vyhledány publikace dle zadání/dotazu bez ohledu na to, zda byly nebo nebyly citovány
 • u citovaných publikací nejsou vyhledány citace, které publikaci citovaly chybně (např. chyba v ročníku, volumu atd.) a na publikace NEobsažené ve WoSCC (ale v některém ve WoS indexovaném zdroji citované) - jsou vyhledatelné přes Cited Reference Search
 • dotazy lze uložit natrvalo - nutná registrace
 • výsledky jednotlivých hledání zůstavají po dobu práce v databázi uloženy v Search History, je možné je opakovaně otevřít nebo kombinovat
 • v případě seznamu publikací pouze hledaného autora lze rovnou vygenerovat Citation Report (a h-index) - popis Citation Report
 • v případě, kdy jsou v seznamu také publikace, které neodpovídají např. kvůli shodě jmen autorů, je nutné je odstranit:
  • zpřesněním dle nabídky Refine Results:
   • vyhledat ve výsledcích  termín, zvolit/vyloučit obor, instituce, typ dokumentu atd.
   • je nabídnuto prvních 100 možností, další k dispozici přes nabídnutou funkci Analyze Results)
   • po zpřesnění (vyloučení nevyhovujích publikací) je možné generovat Citation Report
  • zaškrtnutím vyhovujících publikací a jejich vložením do Marked List
   • z publikací obsažených v Marked List je možné generovat Citation Report
 • Poznámka:  nevyhovující publikace lze odstranit také až v Citation Report
 • pokud nějaká práce autora nalezena není (a měla by být ve WoS obsažena), může být chyba ve jménu autora - zkusit zadat do hledání jiného autora uvedeného na publikaci nebo hledat dle názvu publikace
 • možnost oprav chyb ve WoS - Suggest a correction - formulář pro opravu chybných dat

 • seznam nalezených publikací lze řadit dle různých parametrů (roletová nabídka)
 • změnit zobrazený počet publikací na stránku - max. 50
 • proklik do plného záznamu - popis plného záznamu
 • vybrané (zaškrtnuté) publikace lze uložit, exportovat (vč. vložení do ResearchedID) atd.
 • v seznamu nalezených publikací je u každé publikace uveden počet citací ve Web of Science Core Collection
  • celkový počet citací napříč všemi citačními databázemi Web of Science je k dispozici po prokliknutí počtu citací nebo v plném záznamu o publikaci, duplikátní citace ve více databázích Web of Science jsou počítány 1x
   • citující publikace v nepředplacených databázích (napr.v Chinese Science Citation Database) však nelze zjistit/zobrazit - pokud nejsou současně indexovány ve WoSCC
 • Usage Count - měřítko zájmu o publikaci
 • odkazy na plné texty -  u většiny publikací -  mohou však záviset i na nastavení pro určitou instituci - WoSCC - odkazy na plné texty článků
  • dostupnost plného textu pochopitelně závisí na předplatném dané instituce (může jít také o "free" článek)
  nahoru WoSCC - Citation Report, h-index [help index - all WoS databases] - autora (skupiny autorů, instituce)
Novinky (průběžné informace) - informace producenta
Citation Report lze generovat z výsledků vyhledávání Citation Report nelze vygenerovat:
 • při vyhledávání citovaných publikací autora - Cited References Search
 • pokud seznam vyhledaných publikací překročí 10 000 (to nastane např. i při zadání větší instituce)
  • objeví se hláška "Citation Report Not Available"
  • seznam je pak nutné omezit v Search zadáním zpřesňujícího dotazu (např. postupně časová období) nebo ve výsledcích přes "Refine Result
 • v Citation Report nejsou zahrnuty citace na zdroje mimo WoS (neindexované časopisy, knihy atd.) a na chybně bibliograficky citované zdroje (byť ve WoS indexované)
 • ze seznamu lze nevyhovující publikace odstranit (např. shoda jmen autorů) - zaškrtnout publikaci a klik na GO
  • je nutné postupovat po jednotlivých stránkách

Citation Report uvádí:

  1. tabulku/seznam publikací autora (instituce atd.) s počty citací jednotlivých publikací v konkrétních letech s proklikem na citující publikace
 • pokud nějaká práce autora nalezena není (a měla by být ve WoS obsažena), může být chyba ve jménu autora - zkusit zadat do hledání jiného autora uvedeného na publikaci nebo hledat dle názvu publikace
 • možnost oprav chyb ve WoS - Suggest a correction - formulář pro opravu chybných dat
  2. souhrnné informace
 • Grafy publikační a citační aktivity
 • Results found:   celkový počet nalezených prací autora
 • Sum of the Times Cited:  celkový počet citací na práce autora  vč. autocitací
 • Sum of Times Cited without self-citations:  celkový počet citací na práce autora bez autocitací
 • Citing Articles: počet (na prokliknutí seznam) prací, které autora citují
  • pozor - počet citujících článků pak může být menší než součet citací uvedený v "Sum of the Times Cited" - některé články mohou uvádět (citovat) více než jeden článek autora uvedený v seznamu nalezených publikací autora (nalezených dle zadaného dotazu)
 • Citing Articles without self-citations:   počet (na prokliknutí seznam) prací, které autora citují (bez autocitací)
 • Average Citations per Item:  průměrný počet citací na publikaci
 • h-index  -   Hirschův index - více o h-indexu
  • takto vygenerovaný h-index je stanoven pouze z publikací indexovaných ve WoS a dle roků předplatného WoS - viz rozsah pro instituce z ČR (t.č. časově max.), hodnota je včetně autocitací
   • h-index bez autocitací je zpravidla o 1 nižší, nutno zkontrolovat autocitace zejména u několika publikací před hodnotou h-indexu
  • h-index generovaný přes modul "Search" může být nižší než při stanovení přes Cited Reference Search (h-index je někdy vyšší) - je nutné data manuálně zpracovat
   • přes Cited Reference Search je dobré zkontrolovat několik publikací pod h-indexem (zda nemají více chybných verzí bibliografických citací)
  • h-index dle WoS může být rozdílný od h-indexu dle Scopus nebo stanoveného z jiných zdrojů (např. Google Scholar)
  • obecně je tedy nutné uvádět zdroj nebo metodu stanovení h-indexu - pokud není např. v podmínkách grantové agentury jasně stanoveno, dle které databáze (či jakou metodou) má být hodnota h-indexu uvedena
  nahoru WoSCC - Analyze Results [help index - all WoS databases]
Novinky (průběžné informace) - informace producenta

Analýza z vyhledaných záznamů dle zvoleného kritéria (autor, země, název konference, instituce, grantová agentura, zdrojový dokument, název instituce atd.)
 • zobrazí se statistiky publikování podle zvoleného kritéria
 • pozor na zadávání limitů - lépe nastavit vyšší počty (pokud se počet výsledků do nastaveného limitu nevejde, je počet nezobrazených výsledků uveden pod tabulkou a je třeba limity rozšířit)
 • využití: zjištění, ve které zemi / instituci / který autor o daném tématu nejvíce publikuje, s kým nejvíce spolupracuje, ve kterém časopise nejvíc publikuje, se kterou institucí určitá instituce nejvíce spolupracuje atd.
 • lze uložit do souboru a vytvářet další vlastní výstupy, výsledek se rovněž uloží do Search History
  nahoru WoSCC - plný záznam o publikaci [help index - all WoS databases]
 • proklik do plného záznamu je k dispozici u publikací obsažených ve WoSCC  - jsou v něm uvedeny podrobné údaje o publikaci
 • jejich rozsah je dán mimo jiné "stářím" nebo typem publikace - tedy ne u všech publikací je zobrazeno vše
  • pokud je publikace indexována i v jiné z databází WoS, lze zobrazit záznam v dané databázi
   Běžný rozsah údajů u plného záznamu o článku (ostatní typy publikací - knihy atd. obsahují další či jiné informace)
 • možnosti exportu, uložení, tisku
 • Full Text WoS -odkazy na plné texty článků
 • Title (název publikace)
 • Author(s)
  • u publikací po roce 2006 jsou uvedeny dvě verze jména autora (zkrácená a plná = celé křestní jméno)
  • po prokliknutí jména některého z autorů se ukáže seznam jeho publikací
 • Source (název zdrojové publikace, vol., číslo atd. - bibliografická citace)
 • DOI (= Digital Object Identifier - jedinečný identifikátor digitálního objektu např. čas. článkům, kapitolám v knihách atd. v jejich elektronických verzích - co je DOI)
 • View Journal Impakt - ISSN, impakt faktor,kvartil a obor časopisu
 • Abstrakt (zpravidla)
 • Author Keywords (u výsledků po roce 1991)
 • Keywords Plus (index vytvořený Thomson Reuters)
 • Reprint Address - nemusí být správně, lépe ověřit v plném textu článku
 • Addresses (všech autorů na publikaci), E-mail Addresses
  • vč. variant = Organization-Enhanced Name(s)
 • Author Identifiers - autoři uvedení na publikaci, kteří mají založeno ResearcherID Number nebo ORCID (více o RID a ORCID)
  • zobrazí se pouze u publikací, které již autor do RID nebo ORCID vložil
 • Funding (financování - agentury, granty apod.)
 • Publisher
 • Categories / Classification
  • Research Areas
  • Web of Science Categories
 • Document Information
  • Document Type
  • Language
  • Accession Number (= kód  UT WOS =  dříve název UT ISI= identifikační číslo publikace ve Web of Science, je  zobrazitelné také v exportních formátech)
  • ISSN
 • Journal Information
  • odkaz do Current Contents
  • odkaz do JCR - impakt faktor atd
  • pokud odkaz není, časopis t.č.není imaktován, ale je indexován
 • Other Information
  • IDS Number (The Thomson Reuters Document Solution® number)
 • Times Cited - kolikrát byl článek citován jinými dokumenty v rámci Web of Science Core Collection
 • All Times Cited Counts - celkový počet citací napříč všemi citačními databázemi Web of Science
  • duplicitní citace ve více databázích Web of Science jsou počítány 1 x
  • citující publikace v nepředplacených databázích (napr.v Chinese Science Citation Database) však nelze zjistit/zobrazit - pokud nejsou současně indexovány ve WoSCC - např. rozsah pro AV ČR
  • jde o citace, kdy byl tento článek správně bibliograficky citován (nesprávně citované lze nalézt pouze přes Cited Reference Search )
 • Cited References (seznam publikací citovaných v zobrazené publikaci)
 • View Related Records (odkazy na články, které citují stejný zdroj/článek)
 • Create Citation Alert -nutná registrace
 • Usage Count - měřítko zájmu o článek ("návštěv")
 • Most Recently Cited by - nejnovější citace
 • Suggest a correction - možnost požádat o opravu (např.jména) v článku - oprava chybných dat
nahoru  WoSCC - CITED REFERENCE SEARCH [help index - all WoS databases]
Novinky (průběžné informace) - informace producenta
 • vyhledávání citací (citačních ohlasů) na publikace určitého autora - postup
 • jsou vyhledány pouze publikace, které byly citovány
 • nelze automaticky generovat Citation Report (a h-index) autora
 • přes Cited Reference Search je počet nalezených citací vyšší než počet získaný přes Search
  • navíc jsou citace na zdroje/publikace autora mimo WoS (např. neindexované knihy - je indexována pouze část knih - Book Citation Index....), dále chybně citované, v tisku atd.
 • jde o pracnější metodu než při hledání přes "Search" a následné generování "Citation Reports", ale výsledkem je úplnější citační analýza (autora)
  • všechny chybné citace jsou spolehlivě vyhledány pouze při zadání 1. autora na publikaci
Postup Cited Reference Search:
 1. vyhledání citovaných publikací autora
 2. seznam citovaných publikací autora  / úprava seznamu/dokončení vyhledávání
 3. seznam citujících publikací

1. ve WoSCC vybrat Cited Reference Search, ZADAT dotaz

 Cited
Author - zadat příjmení a iniciála/y křestního jména bez diakritiky, malá písmena
 • více o zadávání jmen - jména ve WoS
 • v Cited Reference Search není možné autory stejných (zejména častých) jmen jednoduše "identifikovat"
 • je možné použít autorský rejstřík
 • chyby ve jménu/varianty jména:
 • lze zkusit vyhledat varianty jména autora přes Search a ty pak zadávat v Cited Reference Search (použít operátor OR)
 • lze použít zástupné znaky [help producenta]
  • * – libovolný počet znaků
  • ? – 1 znak
  • $ – žádný nebo 1 znak
  • „“ – přesná fráze
 • nalezené publikace, které nepatří hledanému autorovi, je pak nutné manuálně filtrovat = nezaškrtávat v kroku 2 v seznamu nalezených citovaných publikací
 • pokud je hledaný autor sekundární autor na určité publikaci, nebudou nalezeny všechny chybné citace - všechny chybné citace jsou spolehlivě vyhledány pouze při zadání 1. autora uvedeného na publikaci
  Cited Title  - název publikace (článku, knihy...)
 • lze bez jména nebo i v kombinaci se jménem autora
 • jméno nesmí být chybně
 • nejsou (zpravidla) dohledány chybné citace
  Cited Work - zdrojový dokument publikace, lépe nezadávat -  pak jsou vyhledány citace ve všech zdrojích (obsažených ve všech citačních rejstřících)
 • časopis - zkratky, lze vybrat z rejstříku (vč. chybných variant)
 • název knihy (pozor na možné varianty názvu knih)
 • patent (číslo)

 Cited year(s)
 - rok(y) vydání publikace(í) - lépe nezadávat - pak jsou vyhledány citované publikace za všechny roky
 • zadání roků ale může být užitečné např. u krátce publikujících vědců - eliminuje se část publikací autora stejného jména, ale publikujícího déle
  Zadání vol., číslo, stránky
 • nebudou nalezeny chybné citace - možné chyby v těchto údajích
 Nastavení/omezení
 • Add Another Field - přidání dalších polí pro vyhledávání
 • výběrem/kombinací operátorů AND - NOT  - OR (SAME je nutno vypsat v řádku)
  • např. správně jméno autora OR chybně jméno autora (nebo varianty jména)
 • Timespan se vztahují na rok zpracování - ne vždy na rok vydání (zveřejnění) publikace
  • např. publikace zveřejněná v lednu může být ve WoSCC zpracovaná již v prosinci předcházejícího roku, naopak publikace zveřejněné koncem roku mohou být zpracované až v roce následujícím
 • More Settings - zvolit citační databázi/databáze
  • na výběr jsou databáze dostupné/předplacené pro danou instituci
 • nastavení Timespan a More Settings se plně projeví až po dokončení vyhledávání (po Finish Search) v zobrazených citujících publikacích
 • dotaz lze uložit natrvalo - nutná registrace
hledání citovaných publikací je dokončeno kliknutím na "Search"


2. výsledkem hledání přes Cited Reference Search je SEZNAM CITOVANÝCH publikací autora
 • V tomto kroku jde o počty citací v citujících publikacích za všechny roky bez ohledu na (případně) zadané roky v Timespan v kroku 1 (např. omezení na publikace, které citují publikace hledaného autora v určitém roce) nebo v Settings nastavený citační rejstřík
  • tato nastavení se projeví až po dokončení vyhledávání (Finish Search) v seznamu citujících publikací (pak budou počty odpovídat zadanému období a rejstříku)
  A) citace na autorovy publikace na články v časopisech, sbornících, knihy atd. obsažené/indexované v některé z databází WoS   B) citace na autorovy publikace (ve WoS indexované) chybně nebo neúplně citované
 • u těchto publikací NENÍ odkaz do plného záznamu
 • chyby mohou být v roce, volumu, čísle, názvu časopisu
  • všechny chybné citace jsou spolehlivě vyhledány pouze při zadání 1. autora uvedeného na publikaci
 • články "in press" apod.
 • více info - Cited Reference Variations
 • zaškrtnutím těchto publikací a dokončením vyhledávání (Finish Search) lze zjistit, který autor publikaci špatně citoval
 • tyto citace nelze najít pře modul Search
 • nelze na ně nastavit Citation Alert
  C) citace na autorovy publikace na zdroje nezahrnuté do zdrojů ve WoS
 • u těchto publikací NENÍ odkaz do plného záznamu
 • např. knihy, neindexované časopisy, šedá literatura
 • obecně zdroje neobsažené ve WoS, ale v některém indexovaném zdroji citované
 • zaškrtnutím publikace a dokončením vyhledávání (Finish Search) se zjistí, ve kterém WoS zdroji byla tato publikace citována
 • tyto citace nelze najít pře modul Search
 • nelze na ně nastavit Citation Alert
 • seznam je nutné před dokončením vyhledávání (manuálně) zkontrolovat (např. zda jde skutečně o hledaného autora - shoda jmen) a odpovídající výsledky označit, "Select All" vybere pouze prvních 1000 výsledků
 • seznam lze přeřadit, pro případnou práci s tímto seznamem lze vyexportovat xls tabulku
 • hledání/zobrazení citujících publikací je dokončeno kliknutím na FINISH SEARCH

 3. po dokončení vyhledávání je výsledkem SEZNAM CITUJÍCÍCH  publikací (již dle např. časových limitů zadaných v prvním kroku)
 • v seznamu citujících publikací může být počet citujících publikací menší než počet uvedený v seznamu citovaných publikací autora (a to i v případě, že v seznamu citovaných publikací označíme všechny publikace):
 • "nevypadnou" citující publikace s chybně uvedenou bibliografickou citací (viz Cited Reference Variations ) ani publikace citující zdroje mimo WoSCC (např. na neindexované knihy, indexována pouze část) 
  • tyto citace nebudou počítány v Citation Report generovaným dle autora přes Search
 • se seznamem lze dále pracovat podobně jako se seznamem získaným přes "Search" (řadit, exportovat , prokliknout do plných záznamů atd.)
 • po dokončení hledání zůstávají výsledky jednotlich hledání (po dobu práce v databázi) uloženy v Search History
   nahoru Web of Science - Cited Reference Variations - [help index - all WoS databases]
od března 2018 změny - informace producenta  (pdf)
 • chybně citující publikace (resp.citace) jsou dohledatelné pouze přes Cited Reference Search (a nikoliv přes Search)
 • nejednotné (chybné) bibliografické citace na stejnou publikaci, chyby jsou četnější ve starších publikacích
  • chyby jsou v názvech časopisů, roku vydání, volumu, stránce
 • články v tisku apod.
 • rozdíl v počtu citací (správný odkaz + nesprávné odkazy) nebývá (zpravidla) podstatný (zejména u více citovaných publikací), ale v některých případech znatelný je
 • každá verze pak má samostatný odkaz (řádek) s počty citací, chybná však nemá proklik do plného záznamu
 • zaškrtnutím chybné publiakce a dokončením hledání lze zjistit, v které publikaci byla chybně bibliograficky citována
 • V Citation Report jsou data (vč. h-indexu) generována pouze z publikací se správnou bibliografickou citací (vyhledaná přes Basic Search).
   nahoru Web of Science - sledované časopisy, knihy, sborníky
 časopisy   knihy   konference
 • Conference Proceedings Selection Process - proces zařazení konferencí do WoSCC
 • jsou sledovány materiály z (vybraných)  konferencí, sympozií, seminářů, workshopů atd. (pokrytí až od od r. 1990)
  nahoru Web of Science - odkazy na plné texty článků (obecně publikací)
 • Web of Science neobsahuje plné texty článků (publikací), u záznamu o publikaci je však (zpravidla) možný proklik do plného textu v jiné databázi (např. k vydavateli) - následné získání plného textu je závislé:
  • na předplatném pro danou instituci
  • může jít o volně dostupný časopis/článek/publikaci atd. (nebo uložený v některém z repozitářů)
 • Zobrazení odkazů do plných textů je částečně omezeno dle volby databáze(í) Web of Science a dále závisí na typu dokumentu (článek, patent atd.) a nastavení pro určitou instituci.
 • Možnosti odkazů do plných textů při hledání v databázích Web of Science:
  • v seznamu více vyhledaných publikací (zkrácené záznamy o publikacích) je u většiny publikací odkaz - Full Text from Publisher - do plného textu k vydavateli (jeho následné získání však závisí na předplatném nebo může být článek volně dostupný nebo v repozitáři)
  • v plném záznamu publikace může být více možností:
   • odkaz k vydavateli
   • Look UP Full Text - směruje do Google Scholar
   • NCBI - tato možnost je pouze u záznamů, u nichž existuje PubMedID (PubMed Unique Identifier), tedy u časopisů z medicíny, biomedicíny a příbuzných oborů
   • případně do jiného oborového repozitáře
 nahoru Web of Science - služby uživatelům (z předplatitelských institucí)   - [help index - all WoS databases]  info producenta
 • pro poskytované služby stačí 1 x  založený uživatelský účet
 • pokud si uživatel vytvoří účet ve Web of Science Core Collection nebo v jiné databázi Web of Science, používá stejné přihlašovací údaje pro využívání všech služeb (podstatná je zadaná e-mailová adresa a heslo).
 • Pozn.: pokud již máte profil ve WoS založen déle, ale zapomněli jste na to, tak pokud zadáte při registraci stejnou e-mailovou adresu jako při předchozí registraci, systém by to měl zjistit - rozpoznat známou e-mailovou adresu. Lze požádat o zapomenuté heslo.
 • WoS - přihlášení, nová registrace
  •  "Sign In" v záhlaví obrazovek WoS
  • nebo "Customize your Experience  - Register" v dolní části úvodní obrazovky
   • pouze pro předplatitele WoS (registrace je tedy možná pouze z počítačů s IP adresou předplatitelů), ResearcherID si mohou registrovat i nepředplatilelé
   • vstup do služeb - přes WoS
  ResearcherID-Publons (RID) - "identifikační číslo vědce
 • bezplatný veřejně dostupný portál propojený se souborem databází Web of Science
 • RID má pomoci při odlišení autorů stejných jmen a sloužit jako veřejně dostupný zdroj pro přehled výsledků vědecké práce autorů
 • jde o samostatnou databázi těch autorů (a jejich publikací), kteří si založili své identifikační číslo v ResearcherID
  • ResearcherID si mohou registrovat i nepředplatilelé WoS
 • identifikační číslo aurora LZE použít k vyhledávání také přímo ve Web of Science
  • nebudou však nalezeny ty publikace, které si autor do RID nevložil
 • u publikací ve WoSCC (v plném záznamu o publikaci pod "Author Identifiers") je pak v případě, že některý z autorů publikace má založen RID, tato informace uvedena, s proklikem do RID tohoto autora (v dolní části záznamu o publikaci)
    Citation Alert
 • lze nastavit pouze u publikací ve WoSCC indexovaných (ne u všech - pokud u plného záznamu o publikaci není možnost "Create Citation Alert" uvedena, pak záznam neobsahuje dostatek informací, aby mohl sledovat "své" citace)
 • nelze nastavit - resp. nelze podchytit citace, pokud je publikace někde ve WoSCC chybně citována anebo jde o citaci na zdroj mimo WoS (např. knihu), pak je nutné tyto citace najít přes Cited Reference Search
 • alerty je nutné pravidelně obnovovat
   EndNote® Web
 • zdarma v rámci předplatného WoSCC (je třeba se zaregistrovat)
 • možnost využívat webovou aplikaci EndNote Web pro správu osobních bibliografických a webových referencí
 • aplikace EndNote Web je sdružena s citační databází Web of Science Core Collection, ale dá se využívat i nezávisle na ní (lze importovat vyhledané záznamy z jiných zdrojů)
 • u publikací ve WoSCC, které jsou již uloženy v "osobním" EndNote, ze zobrazí ikonka (pouze po přihlášení do WoSCC jako registrovaný uživatel - "Sign in")
 • z EndNote® Web je možný export dat do ResearcherID
nahoru Web of Science - chybné údaje
 • pro špatně uvedené jméno, pracoviště, chyby v citacích, chybně bibliograficky citované práce (vyhledatelné přes Cited Reference Search ) apod. - lze použít formulář Data Change Request

  1.
"obecný formulář" - DATA CHANGE & MISSING ARTICLE/JOURNAL ISSUE REQUEST
 • v tomto formulaři jsou požadována čísla:
  • IDS/TGA/Patent Number  - uvedeno ve spodní části plného záznamu o publikaci (článku, patentu ...)
  • Accession Number = UT ISI - uvedeno v plném záznamu o publikaci pod abstraktem (číslo publikace ve WoS)
  • DOI - identifikační číslo elektronického dokumentu (více o DOI), pokud je přiděleno, pak je  uvedeno v horní části záznamu o publikaci u bibliografické citace (Source)
  2. nebo přímo z plného záznamu publikace - v pravé dolní části obrazovky "Suggest a correction" - zde již jsou základní data o publikaci předvyplněna
nahoru WoSCC  - zkratky používané v exportních formátech z WoS
 • FN    File Name
 • VR    Version Number
 • PT    Publication Type (J=Journal; B=Book; S=Series; P=Patent)
 • AU    Authors
 • AF    Author Full Name
 • BA    Book Authors
 • BF    Book Authors Full Name
 • CA    Group Authors
 • GP    Book Group Authors
 • BE    Editors
 • TI    Document Title
 • SO    Publication Name
 • SE    Book Series Title
 • BS    Book Series Subtitle
 • LA    Language
 • DT    Document Type
 • CT    Conference Title
 • CY    Conference Date
 • CL    Conference Location
 • SP    Conference Sponsors
 • HO    Conference Host
 • DE    Author Keywords
 • ID    Keywords Plus®
 • AB    Abstract
 • C1    Author Address
 • RP    Reprint Address
 • EM    E-mail Address
 • RI    ResearcherID Number
 • OI    ORCID Identifier (Open Researcher and Contributor ID)
 • FU    Funding Agency and Grant Number
 • FX    Funding Text
 • CR    Cited References
 • NR    Cited Reference Count
 • TC    Web of Science Times Cited Count
 • Z9    Total Times Cited Count (WoS, BCI, and CSCD)
 • PU    Publisher
 • PI    Publisher City
 • PA    Publisher Address
 • SN    International Standard Serial Number (ISSN)
 • BN    International Standard Book Number (ISBN)
 • J9    29-Character Source Abbreviation
 • JI    ISO Source Abbreviation
 • PD    Publication Date
 • PY    Year Published
 • VL    Volume
 • IS    Issue
 • SI    Special Issue
 • PN    Part Number
 • SU    Supplement
 • MA    Meeting Abstract
 • BP    Beginning Page
 • EP    Ending Page
 • AR    Article Number
 • DI    Digital Object Identifier (DOI)
 • D2    Book Digital Object Identifier (DOI)
 • PG    Page Count
 • P2    Chapter Count (Book Citation Index)
 • WC    Web of Science Categories
 • SC    Research Areas
 • GA    Document Delivery Number
 • UT    Accession Number
 • ER    End of Record
 • EF    End of File

nahoru

Aktualizováno 30.6.2021 | SVI FgÚ AV ČR |