Young neuroscientist award 2019:

Tomáš Petrásek

         National Institute of Mental Health

Jiří Růžička

         Institute of Experimental Medicine, Czech Academy of Sciences

 

Awarded works:

Petrasek T, Vojtechova I, Lobellova V, Popelikova A, Janikova M, Brozka H, Houdek P, Sladek M, Sumova A, Kristofikova Z, Vales K & Stuchlik A
The McGill Transgenic Rat Model of Alzheimer’s Disease Displays Cognitive and Motor Impairments, Changes in Anxiety and Social Behavior, and Altered Circadian Activity.
Front. Aging Neurosci. 2018. 10:250. doi: 10.3389/fnagi.2018.00250

Ruzicka J, Machova-Urdzikova L, Gillick J, Amemori T, Romanyuk N, Karova K, Zaviskova K, Dubisova J, Kubinova S, Murali R, Sykova E, Jhanwar-Uniyal M & Jendelova P.
A Comparative Study of Three Different Types of Stem Cells for Treatment of Rat Spinal Cord Injury.
Cell Transplant. 2017 Apr 13;26(4):585-603.

 

History of CNS awards:

(in czech only)

Přehled cen České společnosti pro neurovědy za vynikající vědeckou publikaci publikovanou  v letech:

1992

doc. MUDr. Eva Syková, DrSc. za soubor 10 publikací in extenso v mezinárodních časopisech a sbornících a doc. MUDr. František Šťastný, CSc. za soubor 4 publikací v mezinárodních časopisech

1993

doc. RNDr. František Vyskočil, DrSc. za soubor 3 prací a prof. MUDr. Josef Faber, DrSc. za soubor 2 prací.

1994

prof. MUDr. Jindřich Sedláček, CSc. a RNDr. Jiří Popelář, CSc., v kategorii mladých vědeckých pracovníků pak Mgr. Jan Proška.  

1995

RNDr. A. Chvátal, CSc. a RNDr. J. Buřitová

1996

PharmDr. Alena Sumová, CSc., MUDr. Karel Paul, CSc., RNDr. Zuzana Šimonová

1997

prof. MUDr. Pavel Mareš, DrSc., prof. MUDr. Soňa Nevšímalová, DrSc., Mgr. Ivan Voříšek

1998

doc. RNDr. Petr Dubový, CSc., MUDr Ladislav Vyklický, DrSc. MUDr Tomáš Mazel.

1999

MUDr. Jakub Hort

2000

Mgr. Martin Jáč, MUDr. Daniel Klement, PhMr. Šárka Kubínová, PhD.

2001-2003

MUDr. Ludmila Vargová, PhD., MUDr. Karla Kretschmanová , Dr. Ing. Daniel Šuta

2004

Mgr. Martin Horák, Mgr. Martin Sládek, MUDr. Jiří Šedý

2005- 2006

MUDr. Miloš Petrovic, PhD., MUDr. Aleš Homola, MUDr. Lucie Urdzíková, PhD.

2009

MUDr. Jan Cendelín, PhD., MUDr. Jolan Grécová –Bartošová, RNDr., PhDr. Tereza Nekovářová, PhD., Mgr. Diana Špicarová

2010

Mgr. Aleš Hejčl, Mgr. Natalya Romanyuk, PhD.

2012

MUDr. Michal Cicanič, MUDr. Lenka Maršáková, PhD. MUDr. Zuzana Nedelská

2013-2014

MUDr.  Serhyi  Forostyak,  Ph.D.,  MUDr.  Jan  Laczó,  Ph.D., MUDr.  Oliver  Profant,  Ph.D.

2015-2016

Cena neudělena

2017-2018

RNDr. Tomáš Petrásek, PhD., Mgr. Jiří Růžička, PhD.

Ceny společnosti (podrobnější údaje):

Ceny společnosti za vynikající vědeckou práci publikovanou v r. 1995 obdrželi  RNDr. Alexandr Chvátal, CSc. z Ústavu experimentální medicíny AVČR (práce publikovaná v European Journal of Neuroscience) a RNDr. J. Buřitová z Ústavu fyziologie a klinické fyziologie 2. lékařské fakulty UK (práce publikovaná v Brain Research).  (Rozhodnuto na zasedání výboru dne 15. října 1996).   

Ceny společnosti pro mladé vědecké pracovníky za vynikající vědeckou práci publikovanou v r. 1996 ve výši 5 tis. Kč získali PharmDr Alena Sumová, CSc. z Fyziologického ústavu AV ČR,  MUDr. Karel Paul, CSc. z Ústavu péče o matku a dítě a RNDr. Zuzana Šimonová z Ústavu experimentální medicíny AVČR. (Rozhodnuto na zasedání výboru dne 28.1.1998).     

Cena společnosti za vědeckou práci publikovanou v roce 1997 dostali prof. MUDr. Pavel Mareš, DrSc, prof. MUDr. Soňa Nevšímalová, DrSc. a Mgr. Ivan Voříšek. (Schváleno výborem Společnosti 1.7.1998).

Cenu společnsoti za vědeckou práci publikovanou v r. 1998 dostali doc. RNDr. Petr Dubový, CSc., MUDr Ladislav Vyklický, DrSc. a MUDr Tomáš Mazel. (Schváleno výborem společnosti 8.6.1999).

Cena společnosti pro mladé vědecké pracovníky za vynikající vědeckou práci publikovanou v r. 1999 ve výši 5 tis. Kč byla udělena v r. 2000 MUDr. J. Hortovi z Neurologické kliniky 2. lékařské fakulty UK za práci  J. Hort, G. Brožek, P. Mareš, M. Langmeier ,V. Komárek: Cognitive functions after pilocarpine-induced status epilepticus: change during silent period preced appearance of spontaneous recurrent seizures. Epilepsia 40: 1177-1183, 1999. (Rozhodnuto na zasedání výboru dne 18.1. 2001).  

Výbor společnosti na svém zasedání dne 24. září 2001 posoudil situaci kolem návrhů na ceny společnosti za vynikající vědeckou práci publikovanou v r. 2000 a rozhodl se udělit tři ceny a to Mgr. Martinu Jáčovi z Fyziologického ústavu AV ČR za práci Jáč M., Kiss A., Sumová A., Illnerová H., Ježová D.: Daily profiles of arginin vasopressin mRNA in the suprachiasmatic, supraoptic and paraventricular nuclei of the rat hypothalamus under various photoperiods, publikovanou v Brain Res. 887: 472-476, dále MUDr. Danielu Klementovi z Fyziologického ústavu AV ČR za práci Klement D., Bureš J.: Place recognition monitored by location-driven responding during passive transport of the rat over a circular trajectory, publikovanou v Proc. Natl. Acad. Sci. USA 14: 97, 2946-51 a Mgr. Šárce Kubinové, Ph.D., za práci Prokopová-Kubinová Š., Syková E.: Extracellular diffusion parameters in spinal cord and filum terminale of the frog, publikovanou v J. Neurosci. Res.  62: 530-538. Peněžité odměny ve výši 5 000 Kč a plakety byly odevzdány laureátům na 4. konferenci společnosti pro neurovědy.

Výbor Společnosti vypsal podobně jako v předchozích letech soutěž o ceny za nejlepší vědeckou publikaci uveřejněnou v letech 2001, a 2002 nebo 2003 (soutěž hodnocena až na zasedání dne 14. prosince 2004). O soutěži byli informováni všichni členové společnosti prostřednictvím informačního bulletinu. V požadovaném termínu byl podán jeden návrh na odměnu za publikaci uveřejněnou v r. 2001 a 3 návrhy na odměnu za publikaci v r. 2003. Po pečlivém prozkoumání předložených prací a doprovodných údajů se výbor rozhodl udělit jednu cenu za r. 2001 a to MUDr. Lýdii Vargové, PhD za publikaci: Glutamate, NMDA, and AMPA induced changes in extracellular space volume and tortuosity in the rat spinal cord, Journal of Cerebral Blood Flow and Metabolism, 21: 1077-1089 autorů L. Vargová, P. Jendelová, A. Chvátal a E. Syková, a dvě ceny za publikace uveřejněné v r. 2003 a to Mgr. K. Kretschmannové za práci K. Kretschmannová, I. Svobodová a H. Zemková: Day-night variations in zinc sensitivity of GABAA receptor-channels in rat suprachiasmatic nukleus, Molecular Brain Research 120, 46-51 a Dr. Ing. Danielu Šutovi za práci D. Šuta, E. Kvašňák, J. Popelář a J. Syka: Representation of species-specific vocalizations in the inferior colliculus of the guinea pig, Journal of Neurophysiology 90, 3794-3808.

Výbor společnosti na své schůzi dne 8. listopadu 2005 rozhodl o udělení tří cen za publikaci uveřejněnou v r. 2004. Cenu získali: Mgr. Martin Sládek za publikaci M. Sládek, A. Sumová, V. Kováčiková, Z. Bendová, K. Laurinová, H. Illnerová: Insight into core clock mechanism of embryonic and early postnatal rat suprachiasmatic nucleus, v časopise  PNAS 101: 6231-6236, dále Mgr. Martin Horák za publikaci M. Horák, K. Vlček, M. Petrovič, K. Chodounská, L. Vyklický Jr.: Molecular mechanism of pregnenolone sulfate  action at NR1/NR2B receptors, v časopise J. Neuroscience  24: 10318-10325 a MUDr. Jiřímu Šedému za publikaci: J. Šedý, V. Szeder, J.M. Walro, Z.G. Ren, O. Naňka, L. Tesarollo, M. Siber-Blum, M. Grim, J. Kučera: Pacinian corpuscle development involves multiple Trk signalling pathways v časopise Developmental Dynamics, 231: 551-563.    

Výbor společnosti na své schůzi dne 13. listopadu 2007 rozhodl o udělení cen společnosti za vynikající vědeckou práci mladých neurovědců publikovanou v r. 2005 a 2006. Cenu dostali: MUDr. Miloš Petrovic, PhD. za práci Petrovic M., Sedláček M., Horák M., Chodounská H., Vyklický L.Jr.: 20-Oxo-5beta-Pregnan-3alfa-gama1 Sulfate Is a Use-Dependent NMDA Receptor Inhibitor. J. Neurosci., 25(37): 8439-8450, dále MUDr. Aleš Homola  za práci Homola A., Zoremba N., Šlais K., Kuhlen R., Syková E.: Changes in diffusion parameters, energy-related metabolites and glutamate in the rat cortex after transient hypoxia/ischemia, Neurosci. Lett., 404 (1-2): 137-142. a MUDr. Lucie Urdzíková, Ph.D. za práci: Urdzíková L., Jendelová P., Glogarová K., Burian M., Hájek M. Syková E.: Transplantation of bone marrow stem cells as well as mobilization by granulocyte-colony stimulating factor promotes recovery after spinal cord injury in rats. J. Neurotrauma  23(9): 1379-1391.   

Ceny společnosti za vynikající vědeckou práci mladých neurovědců publikovanou v r. 2009 obdrželi: 1. cenu ve výši 15 tis. Kč. Tereza Nekovářová z Fyziologického ústavu AVČR za práci Nekovářová T, Nedvídek J, Klement D, Bureš J.:  Spatial decisions and cognitive strategies of monkeys and humans based on abstract spatial stimuli in rotation test. PNAS, 106(36): 15478-15482.. 2. Cenu ve výši 10 000 Kč. obdrželi tři ocenění: Jan Cendelín z Ústavu patologické fysiologie LF UK v Plzni za práci Cendelín J, Korelusová I, Vožeh F: The effect of cerebellar transplantation and enforced physical activity on motor skills and spatial learning in adult Lurcher mutant mice. Cerebellum 8(1): 35-45, Diana Špicarová z Fyziologického ústavu AVČR  za práci: Špicarová D., Paleček J., The role of the TRPV1 endogenous agonist N-Oleoyldopamine in modulation of nociceptive signaling at the spinal cord level. J. Neurophysiol. 102(1): 234_243 a Jolana Grécová-Bartošová z Ústavu experimentální medicíny AVČR  za práci: Grécová J., Bureš Z., Popelář J., Šuta D., Syka J..: Brief exposure of juvenile rats to noise impairs the development of the reponse properties of inferior colliculus neurons. Eur. J. Neurosci. 29(9): 1921-1930.

Cena spoečnosti za vynikající vědeckou práci mladých neurovědců publikovanou v roce 2010 získali RNDr Natalya Romanyuk (Kozubenko), PhD. ve výši 15 tis. Kč za práci Kozubenko N., Turnovcová K., Kapčalová M., Butenko O., Anděrová M., Rusňáková V., Kubišta M., Hampl A., Jendelová P., Syková E. Analysis of in vitro and in vivo chracteristics of human embryonic stem cell-derived neural precursors . Cell Transplant 19(4), 471-486, 2010 a dále MUDr. Aleš Hejčl, PhD. ve výši 10 000 Kč za práci Hejčl A., Šedý J., Kapcalová M., Arbiledo Toro D., Amemori T., Likavčanová-Mašínová L., Lesný P., Krumbholcová E., Přádný M., Michálek J., Burian M., Hájek M., Jendelová P., Syková E.: HPMA-RGD hydrogels seeded with mesenchymal stem cells improve functional outcome in chronic spinal cord injury. Stem Cells Dev. 19(10), 1535-1546, 2010.  

Ceny společnosti za vynikající vědeckou práci mladých neurovědců publikovanou v r. 2012 ve výši 15 tis. Kč. obdrželi: MUDr. Michal Cicanič za práci: Cicanič M., Vargová L., Bral1: Superglue for the extracellular matrix in the brain white matter, Int. J. Biochem. Cell. Biol. 44(4): 596-599, 2012, dále Mgr. Maršáková Lenka, PhD., za práci: Maršáková L., Touška F., Krůšek J., Vlachová V.: Pore helix domain is critical to camphor sensitivity of transient receptor potential vanilloid 1 channel, Anesthesiology, 16(4): 903-917, 2012 a dále MUDr. Zuzana Nedelska  za práci Nedelská Z., And R., Laczó J., Vlček K., Hořínek D., Lisý J., Sheardová K., Bureš J., Hort J.: Spatial navigation impairment is proportional to right hippocampal volume. PNAS, 109 (7) : 2590-2594. 2012. 

Ceny společnosti za vynikající vědeckou práci mladých neurovědců ve výši 19 tis. Kč publikovanou v letech 2013 a 2014 získali MUDr.  Serhyi  Forostyak,  Ph.D.    z Ústavu experimentální  medicíny  AVČR  v Praze,  MUDr.  Jan  Laczó,  Ph.D.  z Neurologické kliniky 2. lékařské  fakulty  UK  a  Fakultní  nemocnice  Motol  a  MUDr.  Oliver  Profant,  Ph.D.   z Ústavu  experimentální  medicíny  AVČR  a  Kliniky  otorhinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice Motol. Ocenění jim bylo předáno na konferenci České společnosti pro neurovědy v listopadu 2015.    

Ceny společnosti pro mladé vědecké pracovníky za vynikající vědeckou práci publikovanou v letech 2015-2016 ve výši 5 tis. Kč byly uděleny RNDr. Tomáši Petráskovi, PhD. za publikaci Petrásek, T., Vojtechova, I, Lobellova, V, ... & Valeš, K. McGill transgenic rat model of Alzheimer's disease displays cognitive and non-cognitive impairments and altered circadian clock function. Frontiers in aging neuroscience, 10, 250. 2018, a Mgr. Jiřímu Růžičkovi, PhD. za práci Ruzicka J, Machova-Urdzikova L, …& Jendelova P. A comparative study of three different types of stem cells for treatment of rat spinal cord injury. Cell Transplant. 26: 585-603, 2017. Ocenění jim bylo předáno na konferenci České společnosti pro neurovědy v listopadu 2019.