esk imunologick spolenost

Historie

Spolupráce

Společnost participovala na řadě úspěšných mezinárodních podniků, jako byl například 7th International Congress of Mucosal Immunology v Praze 1992 (prof. Tlaskalová, prof. Šterzl) nebo Experimental, Therapeutic and Toxic Manipulations of the Host Defense System v Hradci Králové v roce 1995 (doc. Macela). Společně s prof. Lefkovitsem z Basilejského imunologického institutu uspořádala ČIS čtyři ročníky Central European Summer School of Immunology s účastí imunologů z nejrůznějších států a pozvanými řečníky ze zahraničí. ČIS pomáhala SIS organizovat od roku 1994 již čtyři EFIS Tatra Immunology Conference (prof. Hořejší). Společnost provádí periodický specializační postgraduální kurz v imunologii pro doktorandy studující pro dosažení hodnosti Ph.D. Byla vydána učebnice pro tyto kurzy a rovněž jiné imunologické monografie. Společnost uspořádala již osmnáct monotematických pracovních konferencí (PIK) pro omezený počet účastníků, z nichž jsou vydávány monografické sborníky s plnými texty přednesených příspěvků (prof. Hána). Semináře a PIK Společnosti se vyznačuje bohatými diskusemi a často skoro časově neomezeným prostorem pro výměnu názorů.
ČIS má řadu komisí a sekcí a úzce spolupracuje jako v minulosti na výzkumných projektech a grantech v ČR, převážně ve spojení s AV ČR a univerzitami. Imunologický výzkum v ČR se koncentruje hlavně na následující oblasti: fylogeneze a ontogeneze imunity (včetně studií imunodeficiencí), slizniční imunita, aktivace a signalizační mechanismy v lymfocytech a žírných buňkách, cytokiny, autoimunitní onemocnění, transplantační imunologie, nádorová imunologie (mechanismy cytotoxicity, imunoterapie, zacílená terapie). V minulosti ČIS organizovala opakovaně celostátní zasedání nazvaná Imunologické dny, jejichž cílem bylo přehlédnout, hodnotit a koordinovat výzkum v imunologii. Zástupce
 
Společnosti předsedal v komisi pro imunopreparáty Ministerstva zdravotnictví a zúčastní se práce v pracovní skupině pro kategorizaci léčiv téhož ministerstva. ČIS pomáhala zásadně vytvářet koncepce a metodiky oboru.
Na druhé straně se nepodařilo se stát se plně uznávaným partnerem při vytváření a udělování grantů ani mít podstatné slovo při formulování pregraduální výuky. Rovněž je nutno konstatovat, že přetrvávají určité rozdíly v pojetí imunologie mezi pracovníky základního výzkumu a klinické imunologie na straně jedné a některými alergology na straně druhé. Společnosti se podařilo úspěšně získat podporu pro účast českých mladých imunologů na mezinárodních kongresech organizovaných IUIS nebo EFIS (prof. Hána). Počet členů kolísá, v době existence společné ČSIS na začátku 90. let počet členů přesahoval 800. V současné době přesahuje počet členů ČIS číslo 450 a udržuje se zhruba na stálé úrovni. ČIS kandidovala na pořádání mezinárodního imunologického kongresu IUIS v roce 2001 v Praze, kde však neuspěla a ten byl přidělen Stockholmu. Letos jsme se, bohužel rovněž neúspěšně, pokusili o kandidaturu na EFIS European Immunology Meeting v roce 2009 v Praze.
Společnost udržuje přátelské kontakty s řadou zahraničních společností a má mezi svými čestnými členy mnohé renomované vědce z ciziny. Do rámce odborných seminářů často jsou vkládány přednášky zahraničních i našich vedoucích vědců.
Úlohou Společnosti je nejen komunikace mezi aktivními vědeckými pracovníky, ale je tu i funkce vzdělávací a kontakt s problematikami pracovníků v terénu. Dnes přehlížíme již více než 30 let aktivit, které vykonávala ČIS buď pod svým současným názvem nebo pod hlavičkou svých předchůdců – Imunologické sekce a Přípravného výboru. ČIS je společnost mladá – převládají v ní mladí lidé, kteří se zde sdružují na odborné organizační bázi. Institucionální prostředí vědecké práci jasně napomáhá a úloha Společnosti by tak měla v budoucnosti ještě narůstat.

Ivo Hána (2003)