hlavní stránka    Středisko vědeckých informací Fyziologického ústavu AV ČR ,v.v.i.

  Uživatelé SVI FgÚ - registrace uživatelů
nahoru Registrace uživatele licencovaných e-zdrojů zajišťovaných Střediskem vědeckých informací FgÚ
 Autorizovanými uživateli licencovaných EIZ jsou:
  
   1. interní uživatelé EIZ
- vědečtí pracovníci, studenti pre- a postgradualního studia
 • Registrace těchto uživatelů EIZ je součástí nástupních zaměstnaneckých (nebo pobytových) formalit a právo na využívání licencovaných zdrojů z počítače na svém pracovišti vzniká po podpisu "Registračního listu uživatele licencovaných elektronických informačních zdrojů a počítačové sítě".Toto právo zaniká zároveň s ukončením pracovního poměru/pobytu.
 • Kontrola autorizace těchto uživatelů je zajištěna na úrovni proxy serveru SVI - více o autorizaci:
  • dle IP adresy počítače - přístup z počítačů na pracovišti
  • uživatelským jménem a heslem - přístup z počítačů mimo pracoviště
 • Registrace interního uživatele EIZ neopravňuje k využívání ostatních služeb SVI - pro možnost využívat další služby je třeba zaregistrovat se osobně ve SVI jako interní uživatel služeb SVI.
  2. interní uživatelé služeb SVI
 • registrace těchto uživatelů licencovaných EIZ probíhá při osobní návštěvě SVI a opravňuje k přístupu do licencovaných EIZ z počítačů v počítačové studovně SVI - registrace interního uživatele SVI
  3. externí uživatelé služeb SVI
 • registrace těchto uživatelů licencovaných EIZ probíhá při osobní návštěvě SVI a opravňuje k přístupu do licencovaných EIZ z počítačů v počítačové studovně SVI - registrace externího uživatele SVI
nahoru Uživatelé služeb zajišťovaných Střediskem vědeckých informací FgÚ

nahoru  interní uživatelé služeb SVI - zaměstnanci ústavu
 • kategorie:
  • A - zaměstnanci v hlavním nebo vedlejším pracovním poměru
  • B - post a pregraduální studenti (s částečným pracovním úvazkem)
  • C - hosté, studijní pobyty apod.
   Registrace a povinnosti  interního uživatele služeb SVI:
 • interním uživatelem se stává fyzická osoba na základě vyplněné „Přihlášky interního uživatele SVI“, ověřené knihovníkem dle průkazu zaměstnance (resp. dle čísla karty pro vstup do areálu), dotazem na osobním oddělení příslušného ústavu či jinak.
 • u uživatelů kategorií B a C je požadováno písemné potvrzení školitele (hostitele)
 • při registraci je uživatel povinen se seznámit s Knihovním řádem a svým podpisem na přihlášce se zavázat k dodržování tohoto řádu
 • interní uživatel je povinen ohlásit SVI ihned změnu příjmení, změnu telefonní linky, změnu pracovního poměru (např. u pgs přechod na plný úvazek).
 • Pozn.: tato registrace však neopravňuje interního uživatele k využívání licencovaných (placených) elektronických zdrojů zajišťovaných SVI mimo počítačovou studovnu SVI (přistupují do zdrojů z počítače na svém pracovišti) - viz pokyny pro registraci uživatele EIZ.
    Práva interního uživatele:
 • interní uživatelé mají volný přístup do následujích prostor SVI:
  • prostoru příruční knihovny
  • studovny
  • počítačové studovny
  • fondu vázaných časopisů a monografií
  • ke kopírkám určeným pro samostatné kopírování.
 • interním uživatelům je literatura půjčována i absenčně (= mimo prostory SVI), půjčování a vracení  dokumentů se řídí Výpůjčním řádem
 • interní  uživatelé mají právo využívat jednotlivé služby SVI v plném rozsahu bezplatně.
     Ukončení registrace:
 • interní uživatelé kategorií A a B jsou povinni při skončení pracovního poměru:
  • vrátit všechny vypůjčené dokumenty
  • případně nahradit ztracené publikace, dále pak předložit u výpůjčního pultu k potvrzení výstupní list
  • u kategorie C ručí za vyrovnání závazků vůči SVI školitel (hostitel)
  • u kategorie B je povinností školitele dohlédnout, aby student při ukončení studijního pobytu předložil k potvrzení  výstupní list. Pokud tak student neučiní, přebírá nesplněné závazky vůči SVI školitel.

nahoru externí uživatelé služeb SVI - kategorie D - uživatelé z řad veřejnosti
 • studenti
 • pracovníci AV ČR
 • ostatní fyzické osoby
 • ústavy a knihovny AV ČR 
 • ostatní právnické osoby - knihovny, organizace
  Registrace a povinnosti externího uživatele:
 • Externím  uživatelem se stává fyzická (nebo právnická) osoba na základě vyplněné „ Přihlášky externího uživatele SVI" ověřené pracovníkem SVI podle osobního dokladu opatřeného fotografií.
 • Při registraci je uživatel povinen se seznámit s Knihovním řádem a svým podpisem na přihlášce se zavázat k dodržování tohoto řádu. Součástí tohoto řádu jsou také podmínky pro využívání licencovaných elektronických zdrojů -  přehled podmínek.
 • Po registraci může externí uživatel využívat služby SVI.
  Údaje potřebné pro registraci externího uživatele jsou:
 • jméno a příjmení
 • statut (student, ostatní fyzické osoby, pracovníci AV ČR, kolektivní uživatel)
 • fotografie 3 x 4 cm (nebo kopie), v případě kolektivního uživatele razítko knihovny, organizace
 • kontaktní údaj - pro případ zájmu o rezervací dokumentu (adresa domů nebo do zaměstnání nebo telefonické spojení nebo e-mailová adresa)
 • uživatel mladší 18 let (např. student střední školy) je povinen při registraci předložit také písemný souhlas svého  zákonného zástupce.
 • Uživateli je vystaven  Průkaz externího uživatele, jehož vystavení podléhá manipulačnímu poplatku dle Ceníku.
 • Průkaz externího uživatele (fyzické osoby) je nepřenosný, tj. může jej využívat pouze uživatel, na jehož jméno je průkaz vystaven.
 • Kolektivním uživatelům (ústavy AV ČR a ostatní právnické osoby, využívající služby SVI) je průkaz vystaven na jméno pracovníka zodpovědného pro kontakt s SVI, který se prokáže platným občanským průkazem a předloží vyplněnou přihlášku kolektivního uživatele, podepsanou statutárním zástupcem instituce a opatřenou platným razítkem.
 • Průkaz kolektivního uživatele je přenosný, za všechny povinnosti čtenáře ručí pověřený zástupce organizace.
 • Externí uživatel je povinen uhradit registrační poplatek, jehož výše závisí od statutu uživatele a době platnosti a jehož výši stanovuje Ceník .
Práva externího uživatele:
 • Externí uživatelé mají po ohlášení na vrátnici areálu Krč a předložení Průkazu uživatele volný přístup do následujích  prostor SVI:
  • prostoru příruční knihovny
  • studovny
  • počítačové studovny
    Externí uživatelé mají právo využívat tyto služby SVI (více o službách):
 • výpůjční - výpůjčka jakékoliv dokumenty z fondu SVI je možná pouze prezenčně do studovny - knihy nebo tištěné časopisy
  • absenční výpůjčky právnickým osobám (knihovnám a organizacím) jsou realizovány pouze prostřednictvím MVS
 • podmínky půjčování jsou stanoveny Výpůjčním řádem
 • reprografické a tištěné výstupy z počítače jsou bez poplatku, je možné žádat pouze o kopie z fondu SVI FgÚ
 • informační a poradenské
 • externí uživatelé mohou využívat dostupné elektronické informační zdroje (přístup možný z počítačů SVI určených pro veřejnost - počítačová studovna) v souladu s licenčními podmínkami.
 • vzdálený přístup do placených EIZ není externím uživatelům povolen.
   Ukončení registrace:
 • Průkaz externího uživatele pozbývá zcela platnosti po 2 kalendářních letech, jež uplynuly od doby, kdy byl povinen požádat o prodloužení jeho platnosti a neučinil tak.

nahoru

Aktualizováno 9.11.2023 | SVI FgÚ AV ČR |