hlavní stránka    Středisko vědeckých informací Fyziologického ústavu AV ČR ,v.v.i.
           Hlavní stránka
  SLUŽBY
 
 
Elektronické informační zdroje

Tištěné zdroje

Publikační činnost  Služby poskytované Střediskem vědeckých informací FgÚ   Meziknihovní výpůjční služby a Mezinárodní meziknihovní výpůjční služby
 nahoru Uživatelé služeb

   Uživatelem služeb SVI se může stát po registraci:
 • občan České republiky starší 15 let,
 • organizace, která má přidělené IČO,
 • cizí státní příslušník.
  Neregistrovaný návštěvník:
 • může jednorázově (1 den) využívat služby SVI v rozsahu daném kategorii externí uživatel (s výjimkou využití počítačové studovny),
 • při další návštěvě je využívání služeb již podmíněno registrací,
 • stvrzuje svým podpisem u svého jména v návštěvní knize, že se seznámil s Knihovním řádem SVI, souhlasí s jeho podmínkami a zavazuje se je dodržovat a nést případné důsledky porušení KŘ a pravidel v něm uvedených nebo porušení podmínek a zákonů, na které je z KŘ odkazováno.
  Uživatelé jsou rozděleni do dvou základních kategorií, jejichž práva a povinnosti jsou upravena Knihovním řádem:
  
  1. Interní uživatelé
- zaměstnanci ústavu
 • registrace, práva a povinnosti
 • veškeré služby jsou knihovnou poskytovány bezplatně
 • interním uživatelům půjčujeme literaturu absenčně (mimo knihovnu) = absenční výpůjčka
 • Pozn.: využívání licencovaných elektronických zdrojů z počítačů na pracovišti nebo vzdáleným přístupem je podmíněno speciální registrací - Registrace uživatele EIZ.
  2. Externí uživatelé - uživatelé z řad veřejnosti
 • registrace, práva a povinnosti
 • externím uživatelům poskytuje SVI své základní služby bezplatně
 • účtuje poplatky (úhradu skutečně vynaložených nákladů) za registraci, případně za oznámení o rezervaci dokumentu (poštou)
 • výše těchto poplatků je stanovena Ceníkem poplatků a služeb, který je přílohou Knihovního řádu
 • externím uživatelům půjčujeme literaturu pouze prezenčně do studovny SVI = prezenční výpůjčka
 • Externí uživatelé mohou požádat o připravení vyhledané literatury k určitému datu (rezervováno 3 následující dny) a to:
  • osobně - požadovaná  literatura bude připravená ihned nebo pro další navštěvu
  • telefonicky: 241 062 414
  • e-mailem: knihfyziolzavináčfgu.cas.cz (využijte zejména v případě objednání většího počtu monografií, kopií z časopisů)
 • Dostupné elektronické zdroje jsou externím uživatelům přístupné z veřejných počítačů v počítačové studovně SVI.
 • Kopie z dokumentů dostupných v knihovně pořizujeme externím uživatelům bezplatně a pouze při osobní návštěvě.
 • O kopie můžete požádat též prostřednictvím knihovny na vašem pracovišti - meziknihovní služby.
   nahoru  Výpůjční služby

Žádosti o výpůjčky (případně kopie článků) vyřizuje služba u výpůjčního pultu dle aktuálních provozních podmínek buď ihned nebo na objednání (zejména v případě dokumentů uložených ve skladech SVI nebo většího počtu požadovaných titulů).

Dotazy:
tel. 241 062 414 nebo knihfyziolzavináčfgu.cas.cz
 • interním uživatelům půjčujeme literaturu absenčně (mimo knihovnu) = absenční výpůjčka
 • externím uživatelům půjčujeme literaturu prezenčně (do studovny) = prezenční výpůjčka
  Vypůjčit je možné literaturu vyhledanou v:
 Pokyny pro výpůjční služby: (odstavec IV. Knihovního řádu)
 
   Obecná ustanovení:
1. Uživatelům se půjčují dokumenty po vyhledání v katalogu (elektronickém nebo lístkovém) ihned nebo na objednání v čase přiměřeném aktuálním provozním poměrům nebo umístění dokumentu.
2. Knihovnám nebo institucím se půjčují dokumenty z knihovního fondu v rámci meziknihovních služeb podle vyhláška Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb. a metodických pokynů NK ČR. Absenční výpůjčky dokumentu zapůjčeného prostřednictvím Meziknihovní služby podléhají oddělené evidenci.
3. Výpůjčky se uskutečňují v souladu s posláním knihovny a ustanoveními autorského zákona, který je závazný jak pro pracovníky knihovny, tak pro uživatele. Pro půjčování knihovních fondů platí ustanovení občanského zákoníku o půjčování věcí.
4. Půjčování dokumentů z vlastního knihovního a informačního fondu SVI je bezplatné pro všechny kategorie uživatelů.
5. Všichni uživatelé mají právo půjčit si kterýkoliv dokument z fondu SVI k prezenčnímu studiu do studovny a rezervovat si ho na dobu potřebnou k prostudování.
6. Na případné poškození prezenčně vypůjčeného dokumentu se vztahují podmínky uvedené v Čl.12.
7. Uživatel může podávat objednávky přímo v knihovně nebo prostřednictvím kontaktního e-mailu, případně telefonicky.
8.
Forma výpůčky (prezenční, absenční) je závislá na kategorii uživatele.

9. Vědecké práce, některé speciální  a vzácné publikace je možné zapůjčit pouze prezenčně do studovny všem kategoriím uživatelů.
10. V případě vědeckých prací  platí, že mohou být zapůjčeny pouze pro účely výzkumu a soukromého studia a pokud autor zapůjčení výslovně (písemně) nezakázal.
11. Dokument, který je půjčen jinému uživateli, je možné rezervovat. Uživatel pak bude upozorněn telefonicky nebo e-mailovou poštou, že má dokument připraven.
12. Před převzetím výpůjčky si má uživatel dokument prohlédnout a ohlásit event. závady. Od okamžiku převzetí ručí uživatel  za každé poškození a ztrátu a není oprávněn dokument půjčovat další osobě bez vědomí pracovníků SVI.
13. Je zakázáno jakkoliv upravovat vzhled půjčeného dokumentu (vpisováním, podtrháváním apod.).
14. Absenční výpůjčku dokumentu (mimo prostory knihovny) potvrzuje uživatel svým podpisem na výpůjčním lístku a knižní kartě.
15. Krátkodobé výpůjčky nevázaných časopisů jsou evidovány odděleně.

  Výpůjční lhůty
(absenční výpůjčky interním uživatelům):

1.
Monografie - dlouhodobá absenční výpůjčka interním uživatelům:
 • výpůjční lhůta může trvat po celou dobu zaměstnaneckého poměru uživatele na ústavu,
 • uživatel je však povinen knihu vrátit dočasně nebo natrvalo, pokud knihu požaduje jiný uživatel a to:
a) na dlouhodobou výpůjčku
b) na dobu přiměřenou pro prezenční studium

c) pro účel Meziknihovní výpůjční  služby (max. na 30 dní)

2.
Monografie hrazené z grantových prostředků - dlouhodobá absenční výpůjčka nositeli grantu:
 • výpůjční lhůta může trvat po celou dobu zaměstnaneckého poměru uživatele na ústavech,
 • uživatel je však povinen knihu dočasně vrátit pokud knihu požaduje jiný uživatel a to:
a) na dobu přiměřenou pro prezenční studium
b) pro účel Meziknihovní výpůjční služby (max. na 30 dní)

3.
Časopisy:

a) průběžně docházející (aktuální ročník) -  2 dny

b) vázané časopisy (starší ročníky)         - 1 týden

4.
Tituly z příruční knihovny a nové knihy – 14 dní (s možností prodloužení), maximálně 1 měsíc.


5.
V případě potřeby je pracovník u výpůjčního pultu oprávněn stanovit kratší výpůjční lhůtu.

  Vracení dokumentů

1.
Uživatel ručí za vypůjčený dokument do té doby, dokud má SVI o výpůjčce záznam.

2. Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém ho převzal.
3. Při vracení dokumentu uživatel obdrží na požádání potvrzení o vrácení a záznam o výpůjčce je zrušen.
4. Interní uživatelé musí při ukončení pracovního poměru na ústavu:
a) vrátit veškeré půjčené dokumenty,
b) vyrovnat případné ztráty nebo poškození nebo další pohledávky vůči SVI.
5. Vyrovnání všech jejich závazků vůči SVI je pak potvrzeno na výstupním listu zaměstance.
6. Pokud interní uživatel nevrátí dokumenty nebo nevyrovná pohledávky vůči SVI, nebude výstupní list potvrzen a záležitost bude předána k dořešení na osobní oddělení ústavu.

  Ztráty, poškození, náhrady

1.
Uživatel je povinen bezodkladně hlásit ztrátu nebo poškození vypůjčeného dokumentu a ve lhůtě a formě stanovené vedoucí SVI nahradit způsobenou škodu.

2. Uživatel je povinen nahradit škodu zaviněnou přímo nebo zanedbáním povinností (podle občanského zákoníku č. 509/1991 Sb., § 442, odst. 2, kde se stanoví: “Škoda se hradí v penězích, požádá-li však o to poškozený a je-li to možné a účelné, hradí se škoda uvedením do předešlého stavu.”).
3. Formy náhrady s ohledem na zachování informační a finanční hodnoty knihovního fondu jsou stanoveny takto:
a) oprava poškozeného dokumentu (např. nová vazba),
b) dodání náhradního výtisku stejného nebo jiného vydání,

c) dodání kopie poškozené malé části dokumentu (i v případě, kdy je dílo na trhu),

d) dodání kopie celého dokumentu (pokud již dílo není na trhu),

e) dodání náhradního dokumentu  (obsahově nebo finančně podobného),

f) finanční náhrada v plné nebo částečné ceně dokumentu.
4. Do vyřešení formy nahrazení ztráty nebo poškození dokumentu a uhrazení pohledávek má SVI právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb, případně nepotvrdit zaměstnanci výstupní list při skončení pracovního poměru.
 
nahoru   Informační  služby
 • tyto služby jsou podávány službou u výpůjčního pultu
  • při osobní návštěvě (otevírací doba)
  • telefonicky: 241 062 414
  • e-mailem: knihfyziolzavináčfgu.cas.cz
 • dle aktuální provozní situace jsou poskytovány buď  ihned nebo na objednání (závislé např. na aktuální míře provozu u výpůjčního pultu)
 • podáváme informace o katalozích, databázích, fondech SVI (tištěných a elekronických)
 • zjistíme dostupnost tištěných a elektronických zdrojů v jiných knihovnách, zprostředkujeme získání článku, knihy
 • poskytujeme referenční služby - odkazy na relevantní informační zdroje
 • poradenská služba pro práci v elektronických  informačních zdrojích z  fondu SVI, případně volně přístupných na Internetu
 • provádění  retrospektivní a průběžné rešerše (služba pouze pro interní uživatele)
nahoru   Služby související s elekronickými zdroji
 • SVI zprostředkovává oprávněným (registrovaným) uživatelům přístup do elektronických informačních zdrojů (EIZ) - předplacených časopisů, databází,
 • v počítačové studovně je všem registrovaným uživatelům služeb SVI umožněn rovněž přístup ke všem volným internetovým zdrojům.
nahoru  Reprografické a tiskové služby
 • Reprografické a tiskové služby SVI jsou provozovány v souladu s:
 • Rozsah služeb:
  • pořizování černobílých A4 xerokopií z knižního a časopiseckého fondu SVI, kopírování pro účely MVS, pro odborné akce konané v areálu Krč apod.
  • tisk - tiskové výstupy z elektronických zdrojů, v počítačové studovně možný přímý tisk
  • kroužková vazba, sešívání více listů (služby pouze pro interní uživatele)
  • tyto služby jsou poskytována bezplatně, externím uživatelům jsou poskytovány kopie/tištěné výstupy pouze z fondu SVI
 • Objednávky:
  • osobně: u výpůjčního pultu (otevírací doba)
  • telefonicky, e-mailem (pouze pro interní uživatele)
   • linky 2444, 2414, knihfyziolzavináčfgu.cas.cz
nahoru  Objednávky knih a časopisů - služba pouze pro interní uživatele

  Objednávky přes SVI
 • SVI objednává českou a zahraniční odbornou literaturu (knihy a časopisy) z oborů, které jsou předmětem výzkumu biomedicínských ústavů AV ČR v areálu Krč na návrh:
  • Knihovní rady
  • vedoucí SVI
  • řešitelů grantů (služba pouze pro interní uživatele)
 • objednávky na knihy možno podat písemně nebo lépe e-mailem
  • kontakt: Zuzana Nováková - zuzana.novakovazavináčfgu.cas.cz, linka 2401
 • při objednání přes SVI je možné získat slevy - množstevní u dodavatelů, slevy pro akademické instituce (např. u vydavatelství GRADA a ACADEMIA)
 • dle cenové nabídky od distributora vám bude sdělena předpokládaná cena publikace k odsouhlasení a teprve pak bude kniha závazně objednána
 • lze objednávat knihy tištěné, ale také elektronické verze knih (pokud je u určité knihy k dispozici)
  • v případě, že se jedná o vydavatele Elsevier, Wiley (+ Blackwell) je pak přístup do e-verze možný pro všechny uživatele z dané instituce (kniha se stane součástí přístupu v rámci tzv. multilicenčních přístupů)
  Povinné údaje pro vyřízení objednávky přes SVI (stačí poslat mailem na : zuzana.novakovazavináčfgu.cas.cz)
 • jméno žadatele
 • kontakt (tel.linka, email)
 • způsob úhrady (číslo grantu, úkolu)
 • název, autor knihy (případně doplňující údaje = rok vydání, vydavatel, pořadí vydání, ISBN ...)
 • případně zdůraznit zájem o e-verzi knihy (je-li k dispozici)
 Ověření bibliografických údajů o knize (název, autor, ISBN, vydání apod.), případně zjištění orientační ceny knihy:   Dodací lhůty:
 • zahraniční knihy v rozmezí 3 - 6 týdnů
 • české knihy - v řádu dnů
  Po vyřízení objednávky:
 • bude kniha ihned zaevidována v SVI a žadatel bude vyrozuměn o dodání knihy
 • faktura bude předána k proplacení do účtárny příslušného ústavu
  Knihu si můžete také koupit sami
 • je potřeba přinést knihu s účtenkou nebo fakturou do knihovny
  • kniha bude zaevidována (evidence majetku instituce)
  • na účtenku napíšeme přírustkové (evidenční) číslo (nutné k proplacení účtenky - faktury).

nahoru
Aktualizováno 9.11.2023 | SVI FgÚ AV ČR |