hlavní stránka    Středisko vědeckých informací Fyziologického ústavu AV ČR ,v.v.i.
           Hlavní stránka
 publikační činnost - Evidence publikační činnosti institucí VaVaI
 
 
Elektronické informační zdroje

Tištěné zdroje

Publikační činnost
 • Hodnocení vědecké práce - databáze publikační činnosti slouží jako jeden z podkladů pro hodnocení na institucionální (AV, VŠ) a národní úrovni.
 • S dotazy týkajícími se této problematiky se můžete obratit na Lucii Trajhanovou (lucie.trajhanovazavináčfgu.cas.cz, l. 2400).


nahoru ASEP = Automatizovaný Systém Evidence Publikací AV ČR
 • ASEP je databáze s bibliografickými údaji o pracích, které dokumentují publikované výsledky vědecké činnosti ústavů AV ČR.
 • Tato souborná databáze AV ČR je provozována Knihovnou Akademie věd, která shromažďuje data pořízená na jednotlivých ústavech akademie - data za období 1991 dosud.
 • Od roku 2012 je ASEP využíván také jako Institucionální repozitář AV ČR, ve kterém mohou být uloženy ke každému bibliografickému výsledku plné texty.
 • Za Fyziologický ústav jsou do ASEPu zařazeny všechny publikace, které zaměstnanci FgÚ předají ke zpracování do SVI, do databáze RIV jsou však exportovány pouze ty publikace (výsledky), které odpovídají požadavkům Rady vlády pro VavaI pro daný rok - viz databáze RIVhodnocení VaV.

nahoru RIV = Rejstřík Informací o Výsledcích státem podporovaného výzkumu a vývoje (výsledky VaV)
 • vstup do databáze RIV - přes Informační systém výzkumu, vývoje a inovací (IS VaVaI)
  • obsahuje data cca od r. 1991, lépe zaškrtnout "rozšířené vyhledávání" - vhodnější (zpřesnění dotazu)
 
nahoru Základní informace o databázi RIV (a ostatních databázích Informačního systému VaVaI v České republice)


   Databáze RIV
 • součást Informačního systému VaV
  • Vyhledávání v informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
  • CEP = Centrální evidence projektů výzkumu a vývoje financovaných ze státního rozpočtu (=granty)
  • (již neaktivní )CEZ = Centrální evidence výzkumných záměrů institucí financovaných ze státního rozpočtu
  • VES = Evidence veřejných soutěží ve výzkumu a vývoji
  • CEA = Aktivity ve výzkumu a vývoji - informace o příjemcích, poskytovatelích a výši podpory
   • RIV = Rejstřík Informací o výsledcích státem podporovaného výzkumu a vývoje
 • data z RIV jsou jedním z podkladů pro hodnocení výsledků účelově i institucionálně podporovaného výzkumu a vývoje z celé ČR
  • hodnocením VaVaI je pověřena Rada pro výzkum, vývoj a inovace.
 • V RIVu jsou (resp. mají být) obsaženy pouze ty publikace, které:
  • splňují v daném roce definice výsledků (a podmínky Metodik hodnocení VaV) stanovené Radou pro VaVaI
  • a vznikly v souvislosti s řešením výzkumných aktivit s poskytnutou podporou (podpora na "Rozvoj výzkumné organizace" a podpora jednotlivých projektů/grantů)
 • RIV neslouží pro kompletní přehled publikační činnosti autora či řešitele projektu - obsahuje jen vybrané publikace/výsledky!
 • Do RIV zasílají data o publikacích/výsledcích vědecko-výzkumné instituce a to na základě platných pokynů.
nahoru Hodnocení VaVaI v České republice - i dle dat v databázi RIV
 • Hodnocení výsledků výzkumných organizací, které má vliv na přidělené finance pro tyto instituce, probíhá (zatím) každoročně (vždy za publikace za posledních 5 let).
 • Průběžné i starší informace k hodnocení VaVaI je možné sledovat na webu RVVI.
 • Hodnocení provádí Rada pro VaVaI dle Metodik hodnocení (které se v čase více či méně měnily) i dle dat (výsledků/publikací) obsažených v databázi RIV.
 • Hodnocení od r. 2017 probíhá dle Metodiky M17+.
 • Hodnocení  od r. 2017 (dle Metodiky platné od r. 2017) - Rozcestník hodnocení VaVaI na národní úrovni
 • Proces hodnocení je poměrně komplikovaný, probíhá v několika etapách, pro alespoň částečné pochopení je nutné pročíst celou "Metodiku hodnocení" platnou pro daný rok hodnocení (a případně související dokumenty).

nahoru

Aktualizováno 9.11.2023 | SVI FgÚ AV ČR |