hlavní stránka    Středisko vědeckých informací Fyziologického ústavu AV ČR ,v.v.i.
           Hlavní stránka
 POKYNY PRO EVIDENCI publikační činnosti vědeckých pracovníků Fyziologického ústavu
 
 Elektronické informační zdroje

 Tištěné zdroje

 Publikační činnost

  Vstupy do databáze ASEP/AV ČR (obsahuje průběžně zapisované publikace/výsledky)
   Vyhledávací rozhraní    Zobrazovací rozhraní - Analytika ASEP
Pokyny pro vědecké pracovníky FgÚ
 • kontaktní osoba pro FgÚMgr. Lucie Trajhanová (zpracování publikací, dotazy)
  • asepzavináčfgu.cas.cz,  tel. linka 2400
 • rok sběru 2024 (= publikace s r. vydání 2023) byl uzavřen v březnu 2024 pro Hodnocení VaVaI 2023 (za roky 2019 -2023)

Uzávěrky odevzdání publikací za rok sběru 2025 (rok vydání zpravidla 2024) pro potřeby:
 • interního hodnocení Fyziologického ústavu  - konec ledna 2025, konečné březen 2025, prestižní publikace 4 x ročně
 • statistik v rámci AV ČR - leden 2025 (práce odevzdané od ledna 2024 do ledna 2025)
 • databáze RIV - pro Hodnocení VaV 2024
Evidence publikací v r. 2024/2025 (= tzv. rok sběru pro RIV 2025 a Hodnocení VaVaI 2025)

 
1. publikace/výsledky s rokem vydání 2024 (již publikované v konečné elektronické či tištěné podobě)
  2. publikace/výsledky publikované v předchozích letech (které jste nestihli nebo zapomněli dříve dodat)

Postup evidence publikační činnosti FgÚ
1. první autor z FGÚ uvedený na publikaci typu " článek v časopise, kniha, článek ve sborníku":

 • pošle plný text publikace v pdf jako přílohu e-mailu na asepzavináčfgu.cas.cz
  • preferujte tuto možnost !!
        nebo
 • odevzdá kvalitní kopii své práce formát A4  - vytištěnou z pdf verze článku nebo xerox kopii z tištěné verze článku - paní Trajhanové/kancelář v suterénu knihovny nebo nechá u výpůjčního pultu
 • u monografií, kapitol apod. je nutné poslat také kopii titulní strany knihy a jejího rubu (s ISBN)
 • u disertační práce minimálně titulní stranu, získaný titul, počet stran, klíčová slova v angličtině a překlad  názvu do angličtiny
 • u patentů - kopii patentové listiny
Pozn.: Podle dohody hlásí do ASEPU publikaci/výsledek 1.autor z AV ČR, ostatní autoři z AV jsou pak označeni příslušným ústavem.

první autor z FGÚ uvedený na výsledku typu " software, funkční vzorek apod.
 • autor požádá o zaslání pracovního formuláře (žádost pošle na asepzavináčbiomed.cas.cz), formulář obdrží jako přílohu e-mailu (formát doc)
 • vyplní VŠECHNY údaje požadované v zaslaném formuláři
 • dodá požadované náležitosti/dokumenty:
  • pro výsledek druhu R = software/ dodat na elektronickém nosiči
  • pro výsledek druhu F/U = užitný vzor/zápis o registraci ÚPV nebo jeho kopii a bližší popis výsledku, vč. nákresu
  • pro výsledek druhu G/B = funkční vzorek/ bližší popis výsledku, vč. nákresu a kopii smlouvy o využití výsledku
  • pro výsledek druhu H/B = výsledek promítnutý do směrnic a předpisů nelegislativní povahy ČSN EN 1998-1 a originál předloženého článku (výsledku), který byl převzat do ČSN.
 • tyto dokumenty budou archivovány pro případnou kontrolu z Rady vlády pro VaVaI:
  • v knihovně FgÚ
  • u autora - vč. evidence v podobě soupisu/seznamu
2.
 • v knihovně budou základní údaje předběžně zpracovány do elektronické formy (záznamu) přímo do databáze ASEP
3.
 • autor pak obdrží v příloze e-mailu k doplnění pracovní formulář (dokument word)
4.
 • doplněný (vyplněný) formulář odešle autor jako přílohu mailu (pod nezměněným názvem) do 14 dnů zpět Lucii Trajhanové: asepzavináčfgu.cas.cz
5.
 • po závěrečné úpravě je záznam publikace definitivně odeslán do Knihovny AV ČR pro databáze:
  • ASEP/AV ČR - obsahuje všechny publikace - data jsou zveřejňována průběžně
  • RIV - databáze obsahuje pouze vybrané publikace odpovídající požadavkům, v RIV se publikace objevují prakticky s ročním zpožděním
Nápověda k doplnění formulářů

1. ve formuláři
, který obdržíte jako přílohu e-mailu ve struktuře:
rok pořadové číslo.doc (např.20200045.doc), budou uvedeny pouze "identifikační" položky":
 • interní pořadové číslo, citace článku (obecně publikace) - předvyplněno
 • RVO a granty uvedené přímo na publikaci  - předvyplněno
 • ostatní údaje má již zpracovatelka připravené v záznamu o publikaci a formulář (ani vaše hlava) již jimi není zatížen
2.  autor zkontroluje nebo doplní položky, které nemůže vyplnit zpracovatelka (nebo je potřebuje autorem schválit):
 • vlastní text ve formuláři doplňujte pod označení položky do barevného rámečku (ne přímo za název položky !)
 • věnujte pozornost zejména uvedení všech grantů FgÚ, ke kterým se publikace váže!
 • pokud budete potřebovat poradit, kontaktujte Mgr. Lucii Trajhanovou, asepzavináčfgu.cas.cz, tel.linka 2400
Autorem ve formuláři kontrolované/doplňované údaje
 • ve formuláři pak vlastní text doplňujte pod označení položky - do barevného rámečku (ne přímo za název položky !!)
 • u některých typů publikací jsou požadovány ještě jiné specifické údaje - na vyplnění obdržíte formulář příslušně upravený
 • u publikací bez tištěného výstupu - (např. funkční vzorek, software, uspořádání akce) - musí autor vyplnit celý formulář
Domácí tvůrce upřesnění pojmu u více afiliací autora
Překlad názvu do angličtiny   pouze u publikací v češtině
Anotace v češtině    pouze u publikací v češtině
Anotace v angličtině   u všech publikací
Klíčová slova   slova oddělte čárkou, anglicky (i u publikací v češtině)
Vědní obor pro RIV - pro publikace od r. vydání 2018
převodník oborů RIV - Frascati ve formátu:
 • od r. vydání 2018 je používán Frascati Manual oborů (přehled na webu KNAV)
 • obory slouží pro hodnocení – v každém oboru se hodnotí trochu jinak - dle "Metodiky 2017+".
Zařazení  práce do RIV typy publikací zpravidla ano
Rozvoj výzkumné organizace
pro FgÚ
RVO:67985823
upřesnění RVO doplňte, pokud se práce vztahuje ještě k jinému zdroji inst. financování (RVO) než je RVO FgÚ (další oddělte čárkou)
Grant viz CEP-vstup doplňte, pokud se práce vztahuje ještě k dalšímu grantu FgÚ mimo uvedených na publikaci (oddělte čárkou) - týká se to tedy pouze grantů, kde je FgÚ příjemcem nebo spolupříjemcem (= neuvádět granty jiných institucí)

Domácí tvůrce:  viz str.3 v FAQ RVVI  (pdf) - k nové Metodice hodnocení 2017+

Domácí tvůrce je tvůrce, který výsledku dosáhl v rámci pracovněprávního vztahu (pracovní poměr závislá činnost, dohoda o pracovní činnosti, dohoda o provedení práce) k předkladateli, tj. k subjektu, který předkládá výsledek, případně k organizační jednotce subjektu, která předkládá výsledek. Pro zařazení tvůrce výsledku mezi domácí tvůrce je rozhodující, zda tento pracovně právní nebo studijní vztah trval v době vytvoření výsledku, nikoli v roce uplatnění výsledku. Pro zařazení tvůrce výsledku mezi domácí tvůrce je též nutnou podmínkou uváděná afiliace tvůrce v publikaci, ve které se afiliace uvádějí - rozhodující při řešení rozporů domácích tvůrců. Jako domácí tvůrce nemůže být uveden stejný tvůrce současně u dvou a více organizací v případě jednoho a toho samého výsledku s výjimkou činností, kdy se jedná o smluvní spolupráci dvou a více předkladatelů mezi sebou, upravenou písemnou smlouvou.
Domácím tvůrcem je i student v doktorském nebo magisterském studijním programu akreditovaném u příslušného předkladatele (= pokud jste s autorem měli pracovně právní vztah a dokonce byl tento vztah uzavřen za účelem vytvoření tohoto výsledku, pak jej musíte do RIV uvést jako domácího autora).

  Publikační činnost - uvádění přesného (jednotného) názvu a adresy Fyziologického ústavu na publikacích
 • Při odevzdávání odborné práce určené k publikaci zadávejte název Fyziologického ústavu v závazném tvaru.
 • Týká se to především odborných prací publikovaných v těch odborných  časopisech, které jsou excerpovány databázemi Web of Science nebo databází Scopus .
  • Tyto databáze jsou využívány pro různá hodnocení institucí (mimo jiné i pro doložitelnost výsledku/publikace) nebo pro různé "žebříčky" výkonnosti institucí VaV a jsou z nich prováděny hromadné exporty na základě názvu instituce. Nestandartní název způsobí, že publikace není za FGÚ dohledána

Dle dokumentu "Příkaz ředitele stanovující jednotný systém afiliací FGÚ AV ČR" ze dne 13.10.2017, je nutné používat název ústavu v těchto formách (dokument je umístěn na intranetu FGÚ):

anglicky:  
Institute of Physiology of the Czech Academy of Sciences
 • Videnska 1083, 14200 Prague 4, Czech Republic (PSČ bez mezery)
  • uvádění PSČ v adrese na publikaci následně výrazně zjednodušuje vyhledávání dle instituce např. ve WoS
  • případně Laboratory of …
 • již nepoužívat název: Institute of Physiology Academy of Sciences of the Czech Republic v.v.i.

česky:  Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i.
 • zkráceně: FGÚ AV ČR
 • Vídeňská 1083, 14200 Praha 4, Česká republika
 • případně Oddělení ...
  Publikační činnost - uvádění zdroje institucionálního financování na publikacích
     Rozvoj výzkumné organizace (RVO)
 • Od 1.1.2012 je pro institucionální financování publikací (výsledků) používán termín „s podporou na dlouhodobý koncepční Rozvoj Výzkumné Organizace“ – zkráceně RVO (instituce jsou pak odlišeny dle svého IČO – např. pro FgÚ je zápis RVO: 67985823).
 • text na publikaci pro Fyziologický ústav AV ČR:
  • "S podporou na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace RVO:67985823" nebo krátce "s podporou RVO:67985823"
  • " With institutional support RVO:67985823"

nahoru

Aktualizováno 10.4.2024 | SVI FgÚ AV ČR |